Down Sendromlu Bireylerde 12 Haftalık Cimnastik Eğitim Programının Motor Gelişime Etkisi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.57

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.57

Özet

Down Sendromlu Bireylerde 12 Haftalık Cimnastik Eğitim Programının Motor Gelişime Etkisi

 

Kadir Koyuncuoğlu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

kkoyuncuoglu45@gmail.com

 

 ÖZET

Araştırmanın amacı; Down Sendromlu bireylerde 12 haftalık cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisini incelemektir. Araştırma yöntemi nicel araştırma desenlerden deneysel ön test - son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmaya Down Sendromlu 16–20 Yaş arası değişen 5 deney 5 kontrol grubu olmak üzere toplam 10 çocuk rastgele seçilerek katılmıştır. Cimnastik eğitim programı 12 hafta, haftada 2 gün, günde 60 dk. olmak üzere, motor beceri gelişimine yönelik planlanan cimnastik eğitimi programına deney grubu katılırken, kontrol grubu bu süreçte hiçbir aktiviteye katılmamıştır. Araştırmada TGMD-2 testi (Test of Gross Motor Development) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiki için SPSS paket programı, kontrol ve deney gruplarının karşılaştırılmasında mann-whitney u testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların ön-test İstatistiksel analiz sonuçlarına göre motor becerileri ve fonksiyonel bağımsızlık değerlendirilmiş; grupların fiziksel uygunluk, motor beceri ve günlük yaşam becerisi açısından benzer değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (p>.05). Katılımcıların son-testlerinde deney grubu motor becerilerinde, günlük yaşam becerisi alt alanları olan öz bakım ve toplam günlük yaşam becerilerinde zaman değişimi ve zaman x grup etkileşimi olduğu ve başlangıç ölçümü dışındakilerde grup farklılıklarının olduğu bulunmuştur. Günlük yaşam becerilerinin diğer alt alanları olan bilişsel becerilerde ise zamana bağlı anlamlı fark olduğu ancak bilişsel beceriler ve hareket becerilerinde gruplar arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, Down Sendromlu Bireylerde 12 Haftalık Cimnastik Eğitim Programının deney grubunda yer alan katılımcıların, motor beceri ve günlük yaşam becerilerinde belirgin değişikliğin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Down Sendrom, Cimnastik Eğitimi, Motor Gelişim.