“Memory” Phenomenon In Paıntıng Art


Creative Commons License

Baydemir G.

International Journal of Troy Art and Design, vol.1, no.1, pp.133-144, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Bu makalede ‘anı’ olgusunun geçmişten bugüne ressamların yaratımlarını ne şekilde etkilediği araştırılmıştır. ‘Anı’

olgusu, geçmişte yaşanan deneyimlerin, duyumların, izlenimlerin ve algıların, kişinin belleğinde kalan izidir. Belleğin

işlevi ile birlikte, sanat eserinin oluşumunda sanatçının psikolojisi, kişiliği ve çevre faktörünün rolü ele alınmıştır.

Rönesans’tan günümüze kadar anı olgusunun sanatçıların eserlerine olan yansımalarına değinilmiştir. Toplumsal

anıların yanında, özellikle sanatçıların travmatik çocukluk anılarının, klasik ve modern resim sanatındaki yansımaları

incelenmiştir. Anı olgusunun psikolojik anlamlar taşıyan otobiyografik nitelikli yapıtların oluşumunda önemli yere sahip

olmasından dolayı; sanatçıya dönük biyografik eleştiri, yeni eleştiri ve Freudçu psikanaliz bağlamında seçilen üç

sanatçının (Leonardo da Vinci, Caspar David Friedrich ve Edvard Munch) özellikle “travmatik anılar” taşıyan eserleri

incelenmiştir. Sanatçının yaşantısı ile eseri arasında kurduğu bağ araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Resim, Sanat, Güzel Sanatlar, Anı- Bellek, Sanat Psikolojisi

Abstract

In this article, it has been investigated how the phenomenon of "memory" has affected the creations of painters from

past to present. The phenomenon of "memory" is the trace of the experiences, sensations, impressions, and perceptions

in the memory of the person. Along with the function of memory, the psychology, personality, and the role of the

environmental factor of the artist in the formation of the artwork are discussed. The reflections of the phenomenon of

memory on the works of artists from the Renaissance until today are mentioned. Besides social memories, the

reflections of especially traumatic childhood memories of artists on classical and modern painting art have been

examined. Since the phenomenon of memory has an important place in the formation of autobiographical works with

psychological meanings, the works of three artists (Leonardo da Vinci, Caspar David Friedrich, and Edvard Munch)

selected in the context of biographical criticism, new criticism, and Freudian psychoanalysis towards the artist,

especially those bearing "traumatic memories" have been examined. The connection that the artist established

between his life and his work has been investigated.

Keywords: Painting, Art, Fine Arts, Memory, Art Psychology

Sayı 001 / Cilt 01

Kabul Tarihi: 06.11.2020

Yayın Tarihi: 21.12.2020

Araştırma