Cimnastik Branşına Yönelik Spor Eğitim Modeli Uygulamasının Bilişsel ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi


Creative Commons License

KOYUNCUOĞLU K. , ŞENTÜRK U.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.57

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.57

Özet

Cimnastik Branşına Yönelik Spor Eğitim Modeli Uygulamasının

Bilişsel ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi

 

Kadir Koyuncuoğlu, Uğur Şentürk,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale, Türkiye

kkoyuncuoglu45@gmail.com, ugursenturk@comu.edu.tr.

 

ÖZET

Bu Araştırmada, Cimnastik Branşına Yönelik Spor Eğitim Modeli Uygulamasının Bilişsel ve Psikomotor Erişi Düzeylerine Etkisi Etkisinin İncelemesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel modellerden deney ve kontrol gruplu ön-test ve son-test modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu; 6. sınıfta okuyan, daha önceden Cimnastik eğitimi almamış olan 12 kız, 12 erkek olmak üzere toplam 24 öğrenci oluşturmaktadır. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinden deney grubuna (n=12) Spor Eğitimi Modeline (SEM) yönelik hazırlanan program, kontrol grubuna (n=12) ise geleneksel yöntem ile hazırlanan 12 haftalık program uygulanmıştır. Bilişsel alandaki öğrenmeleri ölçmek için cimnastik branşına ait başarı testi, psikomotor becerilerini ölçmek için gözlem formları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Kontrol ve deney gruplarının kendi içindeki gelişimlerini belirleyebilmek için; Wilcoxon ve Mann Whitney U-testinden yararlanılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının bilişsel ve psikomotor gelişim düzeyleri karşılaştırıldığında, bilişsel ve psikomotor alanda Spor Eğitimi Modeli deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) bir fark elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, Spor Eğitim Modeli programının, geleneksel eğitim modeli programına göre Cimnastik bilişsel ve Psikomotor beceri öğretiminde etkili bir model olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cimnastik, Spor Eğitim Modeli, Bilişsel, Psikomotor.