THE EFFECT OF ADDING DIFFERENT DOSES OF PROPOLIS TO THEIR DIETS ON LAMB FATTENING PERFORMANCE AND RUMEN FLUID PARAMETERS


Creative Commons License

Uzatıcı A.

ISPEC 6. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, pp.373-383

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.373-383
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Bu çalışma kuzu besi rasyonlarına ilave edilen propolisin kuzu besi performansı ve rumen sıvısı parametreleri üzerine olan etkilerini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada 3.5-4 aylık yaşta (ortalama 25.70±0.05 kg canlı ağırlıkta) 30 baş Tahirova ırkı kuzu kullanılmış ve her biri 10 baş kuzudan oluşan 3 dememe grubu oluşturulmuştur. Denemede grup yemlemesi uygulanmıştır. Kuzu besi rasyonlarına sırasıyla; 0 (kontrol) (1. grup), 6 (2. grup) ve 12 (3. grup) mL/baş düzeyinde propolis ilave edilmiştir. Kontrol tartımları her 21 günde yapılmış ve deneme 42 gün sürmüştür. Deneme sonunda rumen sıvısı örnekleri alınmıştır. Kuzuların deneme sonu canlı ağırlıkları rasyona ilave edilen 0, 6 ve 12 mL/baş propoplis dozlarına göre sırasıyla; 38.87, 38.48 ve 37.94 kg olarak saptanmıştır. Deneme gruplarının besi sonu canlı ağırlıkları arası farklılıklar önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Denene süresince kuzuların günlük canlı ağırlık artışları ise rasyona ilave edilen 0, 6 ve 12 mL/baş propolis dozlarına göre sırasıyla; 313.54, 303.93 ve 292.01 g arasında değişmiştir. Deneme grupları arası farklılıklar önemli bulunmuş (P<0.05) ve en yüksek 0 mL/baş (kontrol: 1) saptanmıştır. Propolis kullanımı kuzuların günlük canlı ağırlık artışını olumsuz etkilemiştir. Kuzuların günlük yem tüketimi rasyona ilave edilen 0, 6 ve 12 mL/baş propoplis dozlarına göre sırasıyla; 1.390, 1.353 ve 1.315 kg, yemden yararlanma oranları ise sırasıyla 4.433, 4.448 ve 4.507 kg olarak saptanmıştır. Kuzu besi rasyonlarına ilave edilen 0, 6 ve 12 mL/baş propoplis dozları rumen sıvısı parametrelerinden pH’yı önemli düzeyde artırmasına rağmen, amonyak azotu (NH3N) ve uçucu yağ asitlerini (UYA) önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05). Ayrıca sera gazları olarak adlandırılan karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gazlarını önemli düzeyde düşürmüştür (P<0.05). Sonuç olarak kuzu besi rasyonlarına propolis ilavesi kuzuların rumen fermantasyon karakteristiklerini ve günlük canlı ağırlık artışını önemli derecede etkilemiştir (P<0.05). Ancak besi sonu canlı ağırlığı ise etkilememiştir (P>0.05). Anahtar Kelimeler: Propolis, kuzu besi performansı, rumen sıvısı parametreleri