Risk perception, burnout, and knowledge of chemotherapy nurses during the COVID-19 pandemic


Creative Commons License

Koral L.

Family Practice and Palliative Care, vol.6, no.3, pp.111-117, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.22391/fppc.818225
  • Journal Name: Family Practice and Palliative Care
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.111-117
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Introduction: Not every individual exposed to the same stressors will develop the same symptoms of burnout. We aimed to evaluate the risk perception and burnout of chemotherapy nurses working with patients having possibly low immune resistances and investigate the relationship with the COVID-19 knowledge of the participants. Methods: We carried out a cross-sectional study in oncology nurses between May and June 2020. Using Delphi panels, instruments were developed on COVID-19-related burnout and risk perception. Of the 857 nurses registered to the Association of Oncology Nurses, 267 responded to an online survey, including 28 items on demographic features, burnout, risk perception, and COVID-19 knowledge. Results: The mean age of the participants was 34.8±8.4 (min. 20, max. 58) years. The mean risk perception scores were 17.34±3.00 (min. 6, max. 24) and burnout scores were 16.74±4.44 (min. 2, max. 27), both above two-thirds of the maximum possible limits. Knowledge scores, on the other hand, were relatively high (72.09±20.0%). COVID-19 knowledge scores showed a significant positive correlation with burnout scores (r=0.499, p<0.001) but a negative correlation with age (r=-0.153, p=0.013). There was no significant correlation between burnout scores and risk perception or risk perception and age (p>0.05). Linear regression analysis showed that after adjusting for the possible confounders, the COVID-19 knowledge score was the only significant variable independently affecting burnout scores (Beta=0.109, 95% Confidence Interval (CI): 0.086-0.133, p<0.001). Conclusions: During the COVID-19 pandemic, chemotherapy nurses are under significant pressure concerning risk perception and burnout. Increasing the knowledge of the nurses by in-service training could raise their awareness and risk perception. However, precautions must be taken to prevent work-related exhaustion and support nurses experiencing burnout.

Keywords: COVID-19, Medical Oncology, Oncology Nursing, Occupational Exposure, risk factors, Occupational Burnout


Öz Giriş: Aynı stresörlere maruz kalan her birey aynı tükenmişlik belirtilerini geliştirmeyebilir. Bu araştırmada immün dirençleri düşük olabilen hastalarla çalışan kemoterapi hemşirelerinin risk algısı ve tükenmişlik düzeylerini değerlendirmeyi ve bunların COVID-19 bilgileri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Onkoloji hemşirelerinde Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında kesitsel bir çalışma yaptık. Delphi panelleri kullanılarak, COVID-19 ile ilgili tükenmişlik ve risk algısı araçları geliştirildi. Onkoloji Hemşireleri Derneği'ne kayıtlı 857 hemşireden 267'si, demografik özellikler, tükenmişlik, risk algısı ve COVID-19 bilgisi ile ilgili 28 maddeyi içeren çevrimiçi bir ankete yanıt verdi. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 34,8±8,4 (en az: 20, en çok: 58) yıl idi. Katılımcıların hem risk algısı puanı 17,34±3,00 (en az: 6, en çok: 24), tükenmişlik puanı 16,74±4,44 (en az: 2, en çok: 27) olup, olası maksimum sınırların üçte ikisinin üzerindeydi. Bilgi puanları ise nispeten yüksekti (%72.09±20.0). COVID-19 bilgi puanları tükenmişlik puanlarıyla pozitif (r=0,499, p<0,001), yaşla negatif korelasyon (r=-0,153, p=0,013) göstermekteydi. Tükenmişlik puanları ile risk algısı veya risk algısı ve yaş arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Doğrusal bir regresyon analizi, olası karıştırıcılar için düzeltme yapıldıktan sonra, tükenmişlik puanlarını bağımsız olarak etkileyen tek önemli değişkenin COVID-19 bilgi puanı olduğunu gösterdi (Beta=0.109, %95 Güven Aralığı (GA): 0.086-0.133, p<0.001). Sonuç: Kemoterapi hemşireleri, COVID-19 salgını sürecinde risk algısı ve tükenmişlik açısından önemli bir baskı altındadır. Hizmet içi eğitimlerle hemşirelerin bilgi birikiminin artırılması, farkındalıklarını ve risk algılarını artırabilir. Bununla birlikte, işle ilgili yorgunluğu önlemeli ve tükenmişlik yaşayan hemşirelere destek olmak için önlemler alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Tıbbi Onkoloji, Onkoloji Hemşireliği, Mesleki Maruziyet, Risk faktörleri, Mesleki Tükenmişlik