Covid-19 Pandemi Sürecinin Erken Çocukluk Dönemi Eğitimine Etkileri


Gürsoy İ., Arcagök S.

Intertational Conference on Covid-19 Studies on Social Sciences, 30 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tüm dünyayı saran ve dünya çapında pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 virüs salgını görülen ülkelerde ölümlere neden olmaktadır.  Bununla birlikte tüm insanlığı önemli ölçüde tehdit etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm alanlarda ciddi önlemler alınmaktadır. Önlemlerin başında okulların kapatılması gelmektedir. Okulların kapatılması beraberinde pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getirmiştir. Okuluna devam edemeyen okul öncesi dönem çocuklarının gelişim düzeyleri etkilenmekte, akranları ile birlikte geçireceği zaman azalmakta, oyun oynama saatleri düşmektedir. Bu araştırmada Covid-19 pandemi sürecinin okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkileri belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim yılında Çanakkale il merkezinde çocuğu okul öncesi eğitim kurumunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşmaktadır. Veriler nitel araştırma tekniklerinden açık uçlu sorulardan oluşan ve yönlendirici olmayan arı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi iki veri kodlayıcısı tarafından analiz edilecektir. Veri analizinden elde edilen bulgular kod ve temalara dönüştürülecektir.  Veri analizinden elde edilen sonuçlar Nvivo nitel veri analiz programı ile görselleştirilecektir. Araştırma konusuna yönelik veri analizleri devam etmektedir.