BEDENSEL ENGELLİLERDE SPOR KONULU ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ


Creative Commons License

YILMAZ A., ŞENTÜRK U., RAMAZANOĞLU F.

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.CİLT:9, pp.28-43, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT
Sports is a pedagoligical and social fact that regulates individuals physiologically and psychologically as well as their social behaviours and brings them to a certain mental and motoric level. On the other hand, participation in sports or any physical activity makes persons be able to explore their own different identity and roles, to change their perceiving themselves, to give a chance to embolden group geeling and to reduce awareness of obstacle as well. There is a great importance of the sports practice in physically handicapped persons lives in terms of both daily living activities and living qualities. The purpose of this research is to scan the scientific researches in regard with the sports activities of the physically handicapped in Turkey under the title of “Content Analysis of the Researches with Sports Topic for Physically Handicapped in Turkey” and to summarize the conclusions, to make suggestions and by making compilitions to make contribution to researches who are going to make researches in this respect. Literature search methodology is used for the researches that have been made in the period of 2002-2014 and especially the sports practices for the physically handicapped and the resarches on the physically handicapped athletes have been taken into consideration. Findings: It has been found out n=61 researches in total in this study n=39 of those studies have been presented in the international congresses as poster announcements. In 12 postgraduate thesis, n=4 master thesis and n=6 paper studies poll conducting model. As an example 3 studies are given place in each table. As a consequence, The studies to be made in this respect must be increased. We think that the study we made will be beneficial to the persons who are going to work in this field in terms of forming opinions.
ÖZET
Spor bireyin fizyolojik ve psikolojik yönden sağlığını geliştiren, sosyal davranışlarını düzenleyen, zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur. Ayrıca spor veya herhangi bir fiziksel aktiviteye katılım kişinin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesini sağlar, kendini algılayışını değiştirme fırsatı sunar, grup duygusunu uyarır ve engelin farkındalığını azaltır. Bedensel engelli bireylerde spor uygulamaları bireylerin hem günlük yaşam aktivitelerine hem de yaşam kaliteleri üzerinde büyük önemi vardır. Bu Araştırmanın Amacı; “Bedensel Engelli Bireylerde Spor Uygulamalarına Yönelik Araştırmaların İçerik Analizi” başlığı altında Türkiye’de bedensel engelli bireylerde spor İlgili yapılmış olan bilimsel çalışmalar taranarak sonuçları özetlenmiş, önerilerde bulunulmuş ve derleme yapılarak bu alanda çalışacak araştırmacılara da katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yöntem; 2002- 2014 yılları arasında yapılan çalışmaların literatür taraması yöntemi kullanılmıştır, özellikle bedensel engellilerde spor uygulamaları ve bedensel engelli sporcular üzerine yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur. Bulgular; Bu araştırmada toplam 61 çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmaların n=39 uluslararası kongrelerde sözlü ve poster bildiri n=12 Yüksek Lisans tezi, n=4 Doktora Tezi, n=6 makale çalışması tespit edilmiştir. Örnek olması açısından her tablodan 3 çalışmaya yer verilmiştir. Sonuç olarak; Bu anlamda yapılan çalışmaların artması gerekmektedir. Yaptığımız araştırmanın bu alanda çalışacak kişilere fikir oluşturması açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.