Üçüncü Basamak Hastanede Kronik Otitis Media Tanılı Hastalardan Alınan Dış Kulak Yolu Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Deneyimimiz


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Mehel D. M., Özgür A., Kılıç S. S.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.87-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.87-90
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik Otitis Media’da dirençli mikroorganizmalar tedavi yanıtsızlığı ve morbiditeye neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, üç yıllık dönemde, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğimize kronik otitis media tanısı ile başvuran hastalardan alınan dış kulak yolu kültür sonuçlarının incelemesi yapılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Ağustos 2015-Ağustos 2018 tarihleri arasında herhangi bir kulak operasyonu geçirmemiş kronik otitis media tanılı 66 hastadan gönderilen dış kulak yolu kültür sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, başvuru zamanı (yıl/mevsim/ay), otoskopik ve odyolojik muayene bulguları, operasyon öyküleri ve dış kulak yolu kültür sonuçları ayrıntılı olarak kaydedilmiştir. Üreyen mikroorganizmaların tanısında rutin mikrobiyolojik yöntemler kullanılmıştır. BULGULAR: Altmış altı hastadan gönderilen toplam 73 kültür örneği incelenmiş ve bu kültürlerin 62’sinde (%84.9) üreme saptanırken, 11’inde (%15.1) üreme saptanmamış ve en sık olarak Pseudomonas aeruginosa (%42.4) üremesi tespit edilmiştir. Dört hastada (%4) polimikrobiyal üreme olmuştur. 9 hastadan (%13.6) alınan kültürlerde maya üremesi saptanmıştır. Etkin tedavi sonrası nüks gelişen 7 hastadan dış kulak yolu kültürü tekrar alınmıştır. Tekrarlayan kulak akıntıların çoğunun (n:4, %57.1) tedavi sonrası ilk 6 ay içerisinde geliştiği ve gelişen hastalarda en sık üreyen etkenin Pseudomonas aeruginosa (n:5, %71.4) olduğu tespit edilmiştir. SONUÇ: Kronik Otitis Media tanılı hastalarda mikroorganizmaların tespitinin, uygun antibiyotik tedavileri konusunda yol gösterici olacağı kanaatindeyiz. ANAHTAR KELİMELER: Kronik otitis media, dış kulak yolu kültürü, Pseudomonas aeruginosa