Some Suggestions on Hadith Education Based on Ibn Daqīq Al-‘Īd’s Book Named Al-Iqtirāḥ


Creative Commons License

Durmuş Ü.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.193-220, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.193-220
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Ibn Daqīq al-‘īd followed a different method in his work al-Iqtirāḥ which he wrote on the usul al-hadith; in the first half of his book he explained the musṭalaḥat of hadith, in the second half, he presented 279 ṣaḥīḥ hadiths which encompassed all aspects of li-fe. The fact that so many hadith narratives are included in an usul al-hadith book in this way has not been seen -before and after- in any other muhaddiths. In this article, this special work of Ibn Daqīq al-‘īd was examined, and emphasized that this work constitutes a good example with respect to hadith education in some ways, tho-ugh not in all directions. Some suggestions have been made based on this work about how the content of hadith instruction should be in high schools and universities. In this context, it is emphasized that explanation adequately without extending of the mustalahats of hadith and reading the matns of hadith as much as possible are important for the motivation of students in the first stage of the ha-dith teaching in imam-hatip high schools and the theology faculties. Besides within the scope of hadith education in the theology facul-ties; it is argued that to teach another hadith text which is prepared comprehensively and methodically according to the needs of our country, and which is also possible to be completed in the course of university education in the second stage.
İbn Dakīkul‘îd, hadis usûlüne dair kaleme aldığı el-İḳtirâḥ adlı eserinde farklı bir yöntem takip etmiş; kitabının ilk yarısında hadis ıstılahlarını açıkla-mış, ikinci yarısında ise hayatın tümünü kuşatan 279 sahîh hadise yer vermiş-tir. Bir hadis usûlü eserinde bu şekilde çok sayıda hadis rivâyetine yer veril-mesi ondan önce ve sonra başka muhaddislerde pek görülmemektedir. Makâlede İbn Dakīkul‘îd’in bu özel eseri incelenmiş, ilgili eserin hadis öğretimi noktasında –her yönden olmasa da bazı yönlerden– güzel bir örnek teşkil ettiği üzerinde durulmuş, bu eserden hareketle lise ve üniversitelerdeki hadis öğretiminin muhtevasının nasıl olması gerektiğine dair bazı önerilerde bulu-nulmuştur. Bu bağlamda, imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerindeki hadis öğretiminin ilk aşamasında hadis ıstılahlarının gereksiz yere uzatılma-dan yeterli bir şekilde açıklanıp çok sayıda hadis metni okutulmasının öğren-cinin hadis dersine motive olması açısından önemli olduğuna dikkat çekilmiş-tir. Ayrıca ilahiyat fakültelerindeki hadis öğretimi kapsamında ikinci aşamada ülkemizin ihtiyaçlarına göre, geniş kapsamlı, düzenli ve üniversite tahsili es-nasında tamamlanabilecek boyutta hazırlanmış olan bir hadis metninin oku-tulmasının faydalı olacağı savunulmuştur.