Öğretmen adaylarının asit yağmurlarıyla ilgili bilgilerinin kimya okur yazarlığı açısından incelenmesi


PABUÇCU A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.961-976, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In Turkey, the goal of chemistry education is to increase students’ scientific and chemical literacy skills (MoNE, 2013). Chemical literacy could be defined as being able to use knowledge of chemistry in order to understand information associated with everyday problems, human health, industry and environmental problems (MoNE, 2013). This research aimed to determine pre-service science teachers’ opinions about acid rain and how they use their chemistry background to justify these opinions. Research was carried out with 32 freshman pre-service science teachers. The data were collected through four open-ended questions. Results revealed that pre-service teachers had superficial knowledge about acid rain and its’ effects on the environment. Moreover, many misconceptions about acid rain were determined in the explanations. In short, when pre-service teachers did not meaningfully learn some chemistry concepts (buffer solutions etc.), this lack of proficiency in chemistry negatively affected their understanding of acid rain. 

Ülkemiz kimya öğretim programında, öğrencilerin bilimsel okur-yazar ve kimya okur-yazarı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (MEB, 2013). Kimya okur-yazarlığı; kimya bilgilerinin, gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanılabilmesi olarak tanımlanabilir (MEB, 2013). Bu çalışmada öğretmen adaylarının, asit yağmurları hakkındaki görüşleri ve kimya bilgilerini bu görüşlerini açıklarken nasıl kullandıkları incelenmektedir. Çalışmaya, fen bilgisi öğretmenliği programı birinci sınıfında okuyan 32 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma için, dört tane açık uçlu soru hazırlanmış ve öğretmen adaylarının sorulara verdikleri yazılı cevaplar, bu çalışmanın veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının asit yağmurlarının nasıl oluştuğu ve çevreye etkileri konusunda yeterli bilgilerinin olmadığını göstermektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının açıklamalarında, asit yağmurlarıyla ilgili pek çok kavram yanılgısına rastlanmıştır.  Bu kavram yanılgılarının çoğu, öğretmen adaylarının kimya bilgilerindeki eksiklerden kaynaklanmaktadır. Kısaca, öğretmen adaylarının asit-baz, nötrleşme, tampon çözeltiler gibi bazı kimya bilgilerini anlamlı olarak öğrenmemiş olmaları, onların asit yağmurlarıyla ilgili bilgileri anlamalarını olumsuz yönde etkilemektedir.