Examination of Dairy Producers' Perspectives on Livestock Policies in Biga Town of Çanakkale Province


Creative Commons License

Büyükcan B., Tan S.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.3, pp.258-266, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ: Çanakkale İli Biga İlçesinde süt üreticiliği önemli bir tarımsal faaliyettir. İlçenin toplam hayvansal üretim değeri içerisinde süt üretiminin payı %55.0 civarındadır. Bu araştırmanın amacı Biga İlçesindeki üreticilerin sütçülük politika ve desteklerine bakış açısının incelenmesi, bu politikalardan faydalanma düzeylerinin tespiti, bu politikalar hakkındaki bilinç düzeyinin incelenmesidir. Araştırmadan elde edilecek sonuçlarla uygulamada olan politikaların aksayan yönlerinin tespiti ve bu konuda karar alıcı ve politika yapıcılara bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Araştırmada Biga ilçesinde süt üretiminin en yüksek, orta düzeyde ve en az olduğu köyler seçilmiş ve seçilen bu köylerde kooperatif üyesi olan süt üreticileri ile tam sayım yöntemiyle anket yapılmıştır. Üreticilerin sosyo-ekonomik durumlarını, özelliklerini, hayvancılık desteklerinden faydalanma durumlarını ortaya koymak amacıyla temel tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Üreticilerin örgütlenme durumu, faydalandıkları desteklemeleri ve bunlardan memnuniyet derecesini belirlemek üzere Likert ölçeği kullanılmıştır. Mevcut hayvancılık desteklerinden faydalanma durumlarını etkileyen faktörler ise “Lojistik Regresyon” yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre genç ve kadın üreticilerin mevcut kırsal kalkınma politikaları çerçevesinde hayvancılık yapmaları konusunda desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Anket yapılan üreticilerin tarımsal örgütlenmeye bakış açısı ve memnuniyet düzeyi tarımsal örgüt faaliyetlerindeki sürekliliğin korunması gereğini ortaya koymuştur. Ayrıca tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yanı sıra diğer örgütlenme modellerinin, özellikle tarımsal üretici birliklerinin etkinleştirilmesi önemlidir. Üretici geliri ile ilgili bulgular incelendiğinde tarımın diğer sektörlerine göre süt hayvancılığından elde edilen gelir daha yüksektir. Dolayısıyla bölgede süt işleme tesislerinin artırılması ile ortaya çıkacak katma değer artışı üretici gelirini daha da artıracaktır. Ayrıca üreticilerin hayvancılık politikaları konusunda farkındalığını ve bilinç düzeyini artıracak faaliyetler, politika yapıcı ve karar alıcıların üretici bakış açısından yararlanarak uygulamadaki politikaları iyileştirmesine yardımcı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Hayvancılık destekleri, Süt hayvancılığı, Kooperatifler, Biga, Çanakkale