Citizens' Attitudes Towards Fiscal Disclosure of Municipalities: A Field Study in Çanakkale Province


Creative Commons License

Engin R., Demirbaş T., İpek S.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, vol.5, no.4, pp.170-211, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Fiscal information and documents disclosed to the public through the websites of the municipalities are generally analyzed in the empirical studies on the fiscal transparency of municipalities in the literature. In other words, the level of fiscal transparency of municipalities is measured and investigated factors determining this level. Therefore, it can be stated that the focus on the supply side of fiscal transparency in municipalities. In this study, it is discussed.the demand side of fiscal transparency, in other words, the "citizen" dimension which is the user of fiscal information.

In this study, it was investigated that citizens' attitudes towards fiscal transparency of municipalities in Turkey. Within the scope of the research, a survey was conducted with citizens residing in Çanakkale. Reliability analysis, exploratory factor analysis, group difference test and correlation analysis were performed by using the data obtained from the questionnaires. As a result of the analysis, it has been determined that participants' attitudes towards fiscal transparency of municipalities is high. The independent variables whose effects on fiscal transparency were tested in the research were grouped under three categories: sociodemographic, economic-fiscal and political. It has been determined that income level, professional status, urban belonging, tax ethics, accountability of municipalities, corruption perception and trust in municipal managers are effective on participants' attitudes toward fiscal transparency.

Belediyelerin mali saydamlığına ilişkin literatürdeki ampirik çalışmalarda genel olarak belediyelerin web siteleri üzerinden kamuoyuna açıkladığı mali bilgi ve belgeler analiz edilmektedir. Bir diğer ifadeyle belediyelerin mali saydamlık düzeyi ölçülmekte ve bu düzeyi belirleyen faktörler araştırılmaktadır. Dolayısıyla belediyelerde mali saydamlığın arz yönüne odaklanıldığı ifade edilebilir. Bu çalışmada ise mali saydamlığın talep yönü bir başka deyişle mali bilgilerin alıcısı konumunda olan “vatandaş” boyutu ele alınmaktadır.

Bu çalışmada vatandaşların Türkiye’deki belediyelerin mali saydamlığına ilişkin tutumu araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Çanakkale Merkez’de ikamet eden vatandaşlara anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler kullanılarak güvenirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi, grup fark testi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların belediyelere ilişkin mali saydamlık talebinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada mali saydamlık tutumu üzerindeki etkisi test edilen bağımsız değişkenler sosyo-demografik, ekonomik-mali ve siyasal olmak üzere üç kategori altında toplanmıştır. Bu değişkenlerden gelir düzeyi, mesleki durum, kentsel aidiyet, vergi ahlakı, belediyelerin hesap verme durumu, yolsuzluk algısı ve belediye yöneticilerine güven durumunun mali saydamlık tutumu üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.