İNVAZİV VE YÜZEYEL MESANE KANSERİNDE SAĞKALIM BELİRLEYİCİSİ OLARAK STROMAL TÜMÖR İNFİLTRASYONLU LENFOSİTLER: RETROSPEKTİF ANALİZ VE PROGNOSTİK ÇIKARIMLAR


Creative Commons License

Kaya Terzi N.

32.Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2023, pp.112-115

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-115
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

İnvaziv ve Yüzeyel Mesane Kanserinde Sağkalım Belirleyicisi Olarak Stromal Tümör İnfiltrasyonlu Lenfositler: Retrospektif Analiz ve Prognostik Çıkarımlar

Amaç

Tümör infiltre eden lenfositler (TIL'ler), genitoüriner maligniteleri de kapsayan bir dizi kanser türünde gelişmiş genel sağkalım oranları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırma bulguları, radikal sistektomi uygulanan hastalar arasında TIL'lerin farklı paternlerinin prognostik sonuçlarla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, özellikle rutin klinik uygulama için TIL'lerin basit ve esnek bir şekilde ölçülmesini kolaylaştıran metodolojiler yetersizdir.

Gereç ve Yöntem

2016-2023 yılları arasında radikal sistektomi veya transüretral rezeksiyon uygulanan ürotelyal karsinom tanılı 200 hastanın tıbbi kayıtları ve histolojik örnekleri üzerinde retrospektif bir analiz yapılmıştır. Stromal tümör infiltre eden lenfosit (sTIL) skoru Uluslararası TIL Çalışma Grubu (ITWG) tarafından oluşturulan sistem kullanılarak belirlenmiş ve hastalar stromal lenfositik infiltrasyonun derecesine göre üç gruba ayrılmıştır: düşük (%0-10), orta (%10-55) ve yüksek (%55-100). Histolojik değerlendirmeye ek olarak, CD3/Pan-T-hücreleri, CD4/yardımcı T-hücreleri ve CD8/sitotoksik T-hücrelerini değerlendirmek için tümör dokularına immünohistokimya uygulandı. Çalışmada sTIL skoru, klinikopatolojik değişkenler, tümöre özgü sağkalım (TSS), genel sağkalım (OS) ve hastalıksız sağkalım (DFS) arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır.

Bulgular

Stromal lenfositik infiltrasyondaki önemli bir artış, düşük dereceli sTIL'ler içeren vakalarla karşılaştırıldığında, önemli ölçüde iyileştirilmiş OS, PFS ve DFS ile kayda değer bir korelasyon göstermiştir. Bu sağkalım avantajı çok değişkenli analizlerde istatistiksel anlamlılığını korumuş ve sTIL'lerin kas invaziv mesane kanseri tanısı konan bireylerde sağlam bir bağımsız pozitif prognostik gösterge olarak hizmet ettiğini teyit etmiştir. Ayrıca, kas invazyonu olmadan transüretral rezeksiyon yapılan hastalarda da daha yüksek sTIL skorları sergileyenler daha olumlu bir prognoz sergilemiştir.

Sonuç

Sonuç olarak, ITWG tarafından tanımlanan sTIL derecesi, invaziv mesane kanseri tanısı alan hastalarda sağkalım sonuçlarının sağlam bir öngörücüsü olarak hizmet etmektedir. Ayrıca, yüzeyel mesane kanseri olan bireylerde prognostik tahminler yapılmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, sTIL'lerin evreleme kılavuzlarına dahil edilme potansiyelini ve terapötik karar vermeyi kolaylaştırmadaki faydalarını belirlemek için daha büyük kohortları içeren prospektif çalışmalar gereklidir.