AI-Related Goals and Realization Situations in Turkey's Eleventh Development Plan


Bek A.

Ufuk Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Yapay Zeka ve Sosyal Bilimler, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2023, pp.23-25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-25
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Artificial intelligence, which is used in almost every area with the effect of technological developments in recent years, is a technology that states, as well as individuals, frequently resort to in order to protect their national and international benefits. Individuals; While using many artificial intelligence technology products such as directions, voice assistants, smart watches and robot vacuums in their daily lives, states; It is seen that they benefit from this technology in areas such as cyber security, defense industry, smart city technology, health management. For the first time, with the First Development Plan (1963-1967) published in 1963, with the aim of increasing national savings, directing investments with necessary priorities for the benefit of society, and providing economic, social and cultural development through democratic means, a planned development period was entered. With the development plans, in which short and long-term goals that will carry the country forward in five-year periods are determined, joint work with all public institutions of the country has been ensured. With this study, in the Eleventh Development Plan (2019-2023), which covers the period we are in, the targets related to artificial intelligence, which are frequently used by countries for their national and international interests, are determined and it is aimed to reveal the extent to which the targets have been achieved in the days when the planning period is approaching. Within the scope of the study, the topics of “Competitive Production and Efficiency”, “Qualified People, Strong Society”, “State of Law, Democratization and Good Governance” included in the Eleventh Development Plan prepared by the Strategy and Budget Department under the Presidency of the Republic of Turkey. The realization status of these targets stated in the Eleventh Development Plan has been tried to be revealed as a result of the examination of the reports on the official website of the Ministry of Industry and Technology. As a research method, document analysis technique, one of the qualitative research methods, was preferred. The targets related to artificial intelligence in the Eleventh Development Plan (2019-2023) and the data obtained from the reports of the Ministry of Industry and Technology were transferred to the Max Qda Qualitative Data Analysis Program, and maps of the realization status of the targets were obtained with a double case analysis.           As a result, it has been determined that the goals related to artificial intelligence in Turkey's Eleventh Development Plan (2019-2023) have been largely realized and studies have been carried out on the creation of the necessary sub-ground for the goals that have not been implemented.

Key Words: Artificial intelligence Development Plan, Eleventh Development Plan.

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle neredeyse her alanda faydalanılan yapay zeka, bireylerin yanı sıra devletlerin ulusal ve uluslararası yararlarını gözetmek amacıyla sıklıkla başvurdukları bir teknolojidir. Bireyler; yol tarifi, sesli asistanlar, akıllı saatler ve robot süpürge gibi pek çok yapay zeka teknolojisi ürününü günlük yaşamında kullanırken, devletlerin; siber güvenlik, savunma sanayi, akıllı kent teknolojisi, sağlık yönetimi gibi alanlarda bu teknolojiden yararlandıkları görülmektedir.

 

İlk kez milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararına gerektiği önceliklerle yöneltmek, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla sağlamak amacıyla 1963 yılında yayınlanan Birinci Kalkınma Planı (1963-1967) ile planlı kalkınma dönemine girilmiştir. Beşer yıllık periyotlar halinde ülkeyi ileri taşıyacak kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlendiği kalkınma planları ile ülkenin tüm kamu kurumları ile ortak çalışması sağlanmıştır. Bu çalışmayla içerisinde bulunduğumuz dönemi kapsayan On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) günümüzde ülkelerin ulusal ve uluslararası çıkarları için sıklıkla yararlandığı yapay zeka ile ilgili hedefler tespit edilerek, planlama ile ilgili dönemin sonuna yaklaşıldığı günlerde hedeflerin hangi ölçüde gerçekleştiği ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma Planında yer alan “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik” , “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum”, “Hukuk Devleti, Demokratikleşme Ve İyi Yönetişim” başlıkları altında yapay zeka ile ilgili hedefler incelenmiştir. On Birinci Kalkınma Planında belirtilen bu hedeflerin gerçekleşme durumları ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi web sitesinde yer alan raporların incelenmesi sonucunda ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) yer alan yapay zeka ile ilgili hedefler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı raporlarından elde edilen verilen Max Qda Nitel Veri Analiz Programına aktarılarak, çift vaka analizi ile hedeflerin gerçekleşme durumlarına ilişkin haritalar elde edilmiştir.

 

Sonuç olarak Türkiye’nin On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) yer alan yapay zeka ile

ilgili hedeflerin büyük ölçüde hayata geçirildiği ve hayata geçirilmeyen hedefler için gerekli alt zeminin oluşturulması üzerine çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir.