Muhasebe Derslerindeki Akademik Başarı ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Saygın Yücel T.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), no.89, pp.45-74, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin zeka alanları ile muhasebe derslerindeki akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amaçla muhasebe derslerinin en yoğun olarak okutulduğu İşletme Bölümü öğrencileri üzerinde nicel bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin zeka alanlarının belirlenmesi için Oral (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış Gardner’ın Çoklu Zeka Envanteri’nden yararlanılarak bir anket çalışması hazırlanmıştır. Anket çalışması 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi olan 165 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda zeka alanları ile muhasebe derslerindeki akademik başarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetine göre çoklu zeka alanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre kız öğrencilerin görsel-uzamsal zeka kullanımları erkek öğrencilerin görsel-uzamsal zeka kullanımından daha yüksek bulunmuştur.