A Research on The Determination of Business Managers' Perceptions of Industry 4.0 and Human Resources Management


Creative Commons License

Yelkikalan N., Kılıç Kırılmaz S., Erden Ayhün S.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.651-666, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose – Recently, Industry 4.0 is one of the issues that affect the business world and human resources management the most. Therefore, the purpose of this research is; is to determine the perceptions of business managers about Industry 4.0 and human resources management. Design/methodology/approach – Semi-structured interview method, one of the qualitative research methods, was used in the study. A questionnaire form was created after a large literature review for the research. This questionnaire form was filled in by meeting face to face with 11 (eleven) business managers. The data obtained from the interviews were analyzed with the help of Nvivo 12 package program. Findings – On Industry 4.0 perceptions of business managers; It has been determined that they think there are both positive and negative aspects of Industry 4.0, they have some difficulties during the transition to Industry 4.0, some business owners think that their businesses are ready and implementing Industry 4.0, while others have problems with digitalization and hardware. Regarding human resources; Business managers have skill problems in blue-collar employees due to lack of training, they expect a decrease especially in the number of blue-collar employees with Industry 4.0, and white-collar employees will need emotional intelligence, robotic coding, foreign language and software skills, and blue-collar also It isimportant to be able to read projects and know technical knowledge, however for all employees; It has been determined that analytical thinking, teamwork skills, communication, problem solving, technological literacy, creativity and innovation skills will be very important. Discussion – As a result of the research, it can be said that business managers have a certain level of knowledge and awareness about the concept of Industry 4.0 and its effects on human resources. However, business managers need to see this change and transformation as an opportunity for their businesses and approach them proactively. There are a limited number of researches in our country in the field of Industry 4.0 and human resources. It is thought that the results of the research will contribute to both businesses and the literature.

Amaç – Son zamanlarda, Endüstri 4.0 iş dünyasını ve insan kaynakları yönetimini en çok etkileyen konulardan birisidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; işletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve insan kaynakları yönetimi algılarının belirlenmesidir. Yöntem – Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için geniş bir literatür taraması yapıldıktan sonra bir soru formu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu soru formu, 11 (onbir) işletme yöneticisi ile yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Görüşmelerden elde dilen veriler Nvivo 12 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular – İşletme yöneticilerinin Endüstri 4.0 algıları konusunda; Endüstri 4.0’ın hem olumlu hem olumsuz yönlerinin olduğunu düşündükleri, Endüstri 4.0’a geçiş aşamasında bazı güçlükler yaşadıkları, bazı işletme sahiplerinin işletmelerinin Endüstri 4.0’a hazır ve uygulayıcı olduğunu düşünürken diğer bazılarının dijitalleşme ve donanım konusunda sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. İnsan kaynakları açısından; işletme yöneticilerinin, mavi yakalı çalışanlarda eğitim eksikliğinden kaynaklı beceri sorunlarının olduğunu, Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle mavi yakalı çalışan sayısında azalma olacağı yönünde bir beklentilerinin olduğunu, beyaz yakalı çalışanlarda en çok duygusal zekâ, robotik kodlama, yabancı dil ve yazılım yeteneklerine ihtiyaç duyulacağını, mavi yakalı çalışanlarda proje okuması yapabilmenin ve teknik bilginin önemli olacağın, bununla birlikte tüm çalışanlar için; analitik düşünme, ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim, problem çözme, tüm çalışanların teknoloji okur-yazarlığı, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerine sahip olmalarının oldukça önemli olacağını düşündükleri belirlenmiştir. Tartışma – Yapılan araştırma sonucunda işletme yöneticilerinin, Endüstri 4.0 kavramı ve insan kaynaklarına etkileri konusunda belli bir düzeyde bilgilerinin ve farkındalıklarının olduğu söylenebilir. Ancak bununla birlikte işletme yöneticilerinin bu değişim ve dönüşümü işletmeleri için bir fırsat olarak görüp proaktif bir şekilde yaklaşmaları gerekmektedir. Endüstri 4.0 ve insan kaynakları alanında ülkemizde sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarının hem işletmelere hem de literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.