Kronik hepatit B hastalarında serum HBV DNA düzeyleri, Hbeag durumu, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişki


Creative Commons License

ALKAN ÇEVİKER S. , GÜNAL Ö., KILIÇ S. S. , KÖKSAL E.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.32-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17517/ksutfd.566288
  • Title of Journal : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.32-36

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, kronik hepatit B tanılı hastalarda serum HBV DNA düzeyleri,Hbeag durumları, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 01.01.2015 ile 01.05.2018 tarihleri arasında kronik hepatit B tanısı ile karaciğer biyopsisi yapılan 231 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar Hbeag  pozitif ve negatif olma durumuna göre iki gruba ayrıldı. Bu hastalarda serum HBV-DNA düzeyleri, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı. Öncesinde tedavi alan veya HBV-DNA düzeyi <2000 IU/ml olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 231 hastanın 129(%55,8)’u erkek, 102(%44,2)’si kadındı ve yaş ortalamaları 42,7± 11,7 idi. Bu hastaların 198 (%85,7)’i AntiHBe pozitif, 33(%14,3)’üHbeag pozitif idi. Hbeag  pozitif  hasta grubunun ortalama HBV-DNA düzeyi 143.027.706 IU/ml ve Anti HBe pozitif  hasta grubunun ortalama HBV-DNA düzeyi 14.054.684 IU/ml idi. Hasta gruplarının karaciğer biyopsi sonuçları ISHAK skorlarına göre karşılaştırıldığında; Fibrozis evresi (p=0,745) ve Hepatik Aktivite İndeksi  (p=0,645) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda Hbeag pozitif hastalarda ALT ve HBV-DNA düzeyleri; anti HBe pozitif hastalarda ise yaş ortalaması ve bilinen hepatit yılı anlamlı yüksek bulundu. Vakaların antiHBe/ Hbeag durumları ile Fibrozis ve HAİ skorları ile diğer biyokimyasal değerleri arasında istatistiksel anlamlılık saptanmadı.