Kronik hepatit B hastalarında serum HBV DNA düzeyleri, Hbeag durumu, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişki


Creative Commons License

ALKAN ÇEVİKER S., GÜNAL Ö., KILIÇ S. S., KÖKSAL E.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.32-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, kronik hepatit B tanılı hastalarda serum HBV DNA düzeyleri,Hbeag durumları, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 01.01.2015 ile 01.05.2018 tarihleri arasında kronik hepatit B tanısı ile karaciğer biyopsisi yapılan 231 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar Hbeag  pozitif ve negatif olma durumuna göre iki gruba ayrıldı. Bu hastalarda serum HBV-DNA düzeyleri, biyokimyasal parametreler ile karaciğer inflamasyonu ve fibrozisin şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı. Öncesinde tedavi alan veya HBV-DNA düzeyi <2000 IU/ml olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 231 hastanın 129(%55,8)’u erkek, 102(%44,2)’si kadındı ve yaş ortalamaları 42,7± 11,7 idi. Bu hastaların 198 (%85,7)’i AntiHBe pozitif, 33(%14,3)’üHbeag pozitif idi. Hbeag  pozitif  hasta grubunun ortalama HBV-DNA düzeyi 143.027.706 IU/ml ve Anti HBe pozitif  hasta grubunun ortalama HBV-DNA düzeyi 14.054.684 IU/ml idi. Hasta gruplarının karaciğer biyopsi sonuçları ISHAK skorlarına göre karşılaştırıldığında; Fibrozis evresi (p=0,745) ve Hepatik Aktivite İndeksi  (p=0,645) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda Hbeag pozitif hastalarda ALT ve HBV-DNA düzeyleri; anti HBe pozitif hastalarda ise yaş ortalaması ve bilinen hepatit yılı anlamlı yüksek bulundu. Vakaların antiHBe/ Hbeag durumları ile Fibrozis ve HAİ skorları ile diğer biyokimyasal değerleri arasında istatistiksel anlamlılık saptanmadı.