The effect of gaming approach on learning in basic microbiology education: A pilot study Oyunlaştırmanın temel mikrobiyoloji eğitiminde öğrenmeye etkisi: Pilot çalışma


Creative Commons License

Karahan Z. C., Aytuğ Koşan A. M., Demirören M.

Marmara Medical Journal, vol.27, no.3, pp.184-189, 2014 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.5472/mmj.2013.03361.1
  • Journal Name: Marmara Medical Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.184-189
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Objectives: This study investigated the effect of using games instead of classroom-lectures on learning in a microbiology course and assessed the learning outcomes and the retention of knowledge, as well as analyzed students’ perceptions of their learning.

Materials and Methods: The study was performed on 19 first year students of the Ankara University, Vocational School of Health, Division of Medical Laboratory Techniques. The students were randomly divided into two groups. The control group was given a lecture, and the study group was asked to construct either a gram-positive or a gram-negative bacterium by using stationary items and colored images of bacteria. Each group was evaluated by pre-, post- and retention-tests. The retention test was given
two months later. Additionally, students filled a questionnaire. Kruskal Wallis H, Mann-Whitney U, and Wilcoxon Signed Ranks tests were used for statistical analyses.

Results: The groups did not differ in terms of the means of post-test, and retention test scores, although both groups’ scores significantly improved after the lesson. When the questionnaires were compared, the study group gave significantly higher scores on topics about the effect of teaching method on learning and the learning process.

Conclusion: As the gaming approach was regarded as more motivating, positively reinforcing and dynamic, well-constructed educational games can be used in small groups to enrich microbiology education.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, temel mikrobiyoloji eğitiminde oyunlaştırma yönteminin öğrenme hedeflerine ulaşma ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini araştırmak ve yöntemin
öğrencilerin öğrenme algılarına etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü’nde eğitim gören 19 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrenciler rastgele olarak iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna sunum yapılmış, deney grubundan kendilerine verilen çeşitli kırtasiye malzemeleri ve renkli bakteri şablonlarını kullanarak gram pozitif veya gram negatif bir bakteri oluşturmaları
istenmiştir. Gruplar ön-test, son-test ve kalıcılık testi ile değerlendirilmiş ve anket uygulanmıştır. Kalıcılık testi öğrencilere iki ay sonra uygulanmıştır. İstatistiksel analizde Kruskal Wallis H, Mann-Whitney U ve Wilcoxon Signed Ranks testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Grupların ön-test, son-test ve kalıcılık testi skorları arasında fark olmamakla birlikte her iki grubun skorları ders sonrasında anlamlıolarak yükselmiştir. Anketler karşılaştırıldığında, kontrol grubunun eğitim yönteminin öğrenmeye ve öğrenme sürecine etkilerine dair maddelere daha yüksek notlar verdiği görülmüştür.

Sonuç: Oyunlaştırmanın daha motive edici, destekleyici ve dinamik bulunması nedeniyle, küçük gruplarda mikrobiyoloji eğitimini zenginleştirmek amacıyla iyi yapılandırılmış oyunlardan yararlanılabilir.