THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON PUBLIC DEBT


Avcı M.

11. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2022, pp.475

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.475
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Cross-border mobility of capital, labor, technology and good and services through globalization have led increasing of economic integration among countries. In this context, liberalization of international capital markets has revealed alternative borrowing opportunities for public sector financing. Increasing of public debt after 1980 is related to developments of governments’ alternative borrowing sources. In the globalization process, it is observed that there are high increases in the level of public debt for developed countries as well as for developing countries. In this study, the effect of globalization on public debt in 23 OECD countries between 1996 and 2017 was examined by using dynamic panel data analysis. The research hypothesis is that “globalization increases public debt”. Globalization data is obtained from Dreher et al. (2008) whereas public debt is obtained from IMF. Findings show that both general form of globalization and sub-components (economic, social and political) of it increases public debt.
Keywords: Globalization, public debt, panel data analysis

Küreselleşme ile sermaye, emek, teknoloji, mal ve hizmetlerin ulusal sınırları aşan hareketliliği ülkeler arasında ekonomik etkileşimin artmasını sağlamıştır. Bu bağlamda uluslararası sermaye piyasalarının serbestleşmesi kamu kesimi finansmanında alternatif borçlanma olanaklarını ortaya çıkarmıştır. Söz konusu sürecin kamu borçlarının artmasında etkili olduğu söylenebilir. Zira küreselleşme döneminde gelişmekte olan ülkelerin dışında gelişmiş ülkelerde de kamu borçlanma düzeyinde bir artış kaydedildiği görülmektedir. Bu çalışmada 1996-2017 yılları arasında 23 OECD ülkesinde küreselleşmenin kamu borcu üzerindeki etkisi dinamik panel veri analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma hipotezi “küreselleşmenin kamu borcunu arttırdığı” savıdır. Analizde küreselleşme verisi olarak Dreher vd.
(2008) tarafından yayınlanan KOF verisi kullanılmışken, kamu borcu verisi ise IMF’den alınmıştır. Elde edilen bulgularda küreselleşmenin hem genel formunun hem de alt bileşenlerinin (ekonomik, sosyal ve politik) kamu borcunu arttırdığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kamu borçları, panel veri analizi.