Kronik Böbrek Hastalığında Serum Mg, NO ve IMA Seviyeleri


Bakırdöğen S.

Kocaeli Tıp Dergisi, cilt.2020, sa.9, ss.22-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2020 Konu: 9
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/ktd.2020.55823
  • Dergi Adı: Kocaeli Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.22-26

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında, serum ischemia-modified albumin (IMA) seviyeleri, normal popülasyona göre daha yüksek bulunmuştur. Oksidatif stres arttıkça, endotel disfonksiyonuna bağlı nitrik oksit (NO) üretimi azalmaktadır. Magnezyum (Mg), endotel üzerinde NO üretimini artırır. Çalışmamızın amacı, KBH (evre 1-4) hastalarında serum IMA, NO ve Mg seviyelerini birbiriyle karşılaştırmaktı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya evre (1-4) 29 KBH hastası dahil edildi. Ayrıca, 40 kişilik sağlıklı gönüllüden oluşan bir kontrol grubu da oluşturuldu. Her iki grupta serum IMA, NO ve Mg tayini yapıldı. Serum Mg kolorimetrik yöntemle; IMA, hızlı kolorimetrik metodla; NO, ELISA ile analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık için p < 0.05 kabul edildi. BULGULAR: Hasta grubunda serum IMA düzeyi kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı daha yüksekti (p=0.023). Serum NO ve Mg yönünden gruplar arasında farklılık bulunmadı (p > 0.05). Hasta grubunda, serum IMA ve NO arasında istatistiksel anlamlı ve pozitif yönde ilişki saptandı (p=0.023, r=0.421). Serum IMA ve Mg arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.96). Serum NO ve Mg arasında istatistiksel anlamlı ve negatif ilişki bulundu (p=0.02, r=-0.43). TARTIŞMA ve SONUÇ: KBH (evre 1-4) hastalarının serumunda NO ve Mg seviyelerine bakılması, oksidatif stresi öngörmede faydalı bulunmamıştır.