The Effect of Cyber Loafıng Behavıor on Group Conflıct and Creatıve Behavıor: A Study on Teachers


Creative Commons License

Gürtürk M.

Parion Akademik Bakış Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Parion Akademik Bakış Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract


The aim of this study is to examine the effect of cyber loafing behavior on group conflict and creative behaviors in organizations. It is suggested in the studies in the literature that the perceived cyber loafing behavior by employees has many negative consequences in terms of individual and organizational aspects. In this direction, the effect of cyber loafing on group conflict and creative behavior is examined. Within the scope of the research, there are administrators and teachers working in 27 primary, secondary and high school schools affiliated to the Ministry of National Education in Biga district of Çanakkale province. Data were collected by questionnaire technique. 231 valid questionnaires were used in the analysis. SPSS 24 programs were used in the analyzes. The obtained data were evaluated by factor analysis, correlation analysis and regression analysis. According to the research findings; It has been determined that cyber loafing has an effect on group conflict and creative behaviors. It was determined that virtual loafing behavior perceived by teachers working in educational institutions within the scope of the study may lead to group conflict, and creative behaviors can also be prevented.Bu çalışmanın amacı, örgütlerde sanal kaytarma davranışının, grup çatışması ve yaratıcı davranışlar üzerindeki etkisinin incelemektedir. Literatürdeki çalışmalarda işgörenler tarafından algılanan sanal kaytarma davranışının bireysel ve örgütsel açıdan birçok olumsuz sonucu olduğu ileri sürülmektedir. Bu doğrultuda sanal kaytarma davranışının grup çatışması ve yaratıcı davranışlara olan etkisi incelenmektedir. Araştırma kapsamında Çanakkale ili Biga ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 27 ilk, orta ve lise okullarında görev yapan 231 idareci ve öğretmenlerden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Analizlerde SPSS 24 programları kullanılmıştır. Elde edilen veriler faktör analizleri, korelasyon analizi, regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; sanal kaytarma davranışının, grup çatışması ve yaratıcı davranışlar üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerdeki sanal kaytarma davranışının, grup çatışması üzerinde olumlu ve anlamlı yönde etkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca sanal kaytarma davranışının, yaratıcı davranışlar üzerinde olumsuz ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.