Surface Roughness Evaluation When Machining Carbon Steel With Ceramic Cutting Tools


Motorcu A. R.

Uludağ Üniversity Journal of The Faculty of Engineering and Architecture, vol.14, no.1, pp.139-145, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The response surface methodology was adopted to investigate the effects of main cutting parameters such as cutting speed, feed rate, and depth of cut on the surface roughness when turning AISI 1050 carbon steel. Machining tests were carried out with uncoated ceramic (KY1615) and coated ceramic cutting tools (KY4400). Optimal machining conditions for the desired surface finish were determined. The adequacy of the second order developed model was analyzed by using analysis of variance. The experimental results indicated that the feed rate was the dominant factor, followed by the depth of cut. The cutting speed showed the minimal effect on the surface roughness. It could be seen that the KY1615 tool produced a better surface roughness than the KY4400 tool. It was shown that average surface roughness’ of Ra values were about 2.515 μm, 2.984 μm for the KY1615, KY4400 cutting tools, respectively. Furthermore, the analysis of variance for the second-order model indicated that squares terms were significant on the roughness, but interaction terms of cutting parameters were insignificant for both cutting tools. 

AISI 1050 karbon çeliğinin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü üzerinde ana kesme parametreleri kesme, ilerleme miktarı ve talaş derinliğinin etkilerini araştırmak amacıyla yanıt yüzey tekniği benimsenmiştir. İşlenebilirlik deneyleri kaplamasız seramik (KY1615) ve kaplamalı seramik (KY4400) takımlarla yapılmıştır. İstenilen yüzey pürüzlülüğü için optimum kesme şartları tanımlanmıştır. Deneysel sonuçlarda ilerleme miktarı en etkin faktör iken bunu talaş derinliği izlemiştir. KY1615 takımların KY4400 takımlardan daha iyi yüzey pürüzlülüğü sağladığı görülmüştür. Ra yüzey pürüzlülük değerlerinin ortalaması KY1615 takım için 2.525 μm iken KY4400 takımlar için 2.984 μm’dir. Ayrıca, ikinci dereceden modellerin varyans analizleri terimlerin karelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olduğunu göstermiş fakat kesme parametrelerinin etkileşim terimleri her iki kesici takım içinde anlamsız etki yaratmıştır.