Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Kültürel Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yazgan A. D.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.212-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, bilişsel esnekliğin yordanmasında kültürel zekanın ne düzeyde katkıda bulunduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 260 öğretmen adayları Araştırmada veri toplamak amacıyla Dennis ve Vander Wal (2010) tarafından geliştirilip; Sapmaz ve Doğan (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE) ve Ang vd. (2007) geliştirilip, Türkçe’ye uyarlaması İlhan ve Çetin (2014) tarafından yapılan Kültürel Zeka Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgulara göre, öğretmen adaylarının bilişsel esneklik ve kültürel zeka düzeyleri yüksektir. Öğretmen adaylarının üst biliş ve motivasyon puanları bilişsel esneklik düzeyini olumlu yönde etkilerken, biliş ve davranış puanları etkilememektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının kültürel zeka toplam puanları, bilişsel esneklik düzeylerini anlamlı olarak yordamaktadır.