Eğitim denetmenlerinin seçimi, atamaları ve mali hakları ile yetiştirilmelerine ilişkin sorunların incelenmesi


Creative Commons License

USLU B.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, pp.191-205, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research aims to determine the difficulties related to educational supervisors’ selection, assignment and financial rights, and training by examining the opinions of provincial educational supervisors. The research follows the phenomenology pattern which is one of the qualitative research patterns. In this research, data were obtained by interviews carried out using semi-structured interview form. The study group of the research is composed of provincial educational supervisors who served in Çanakkale. Descriptive analysis was performed to analyze the data. According to results; “inadequate experience criterion in choosing educational supervisors, not decide the need of educational supervisors according to branches, not oversee integrity of the family in displacement, lower personal rights than others having similar works, not attend abroad practices, out of date in-service trainings” are among the difficulties related to educational supervisors’ selection, assignment and financial rights, and training.

Bu araştırmada eğitim denetmenlerinin seçimi, atamaları ve mali hakları ile yetiştirilmeleriyle ilgili il eğitim denetmenlerinin görüşlerinin incelenerek var olan sorunların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenindedir. Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşmeler ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale’de görev yapan il eğitim denetmenleri oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesi ise betimsel analiz yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre; eğitim denetmenlerinin seçimi, atamaları ve mali hakları ile yetiştirilmelerine ilişkin “eğitim denetmenlerinin seçiminde deneyim süresinin yetersizliği, denetmen ihtiyacının branşa göre belirlenmemesi, yer değişikliklerinde aile bütünlüğü gözetilmemesi, özlük haklarının benzerlerine göre düşük oluşu, yurtdışı uygulamalarına katılamama, hizmet içi eğitimlerin güncel olmayışı” gibi sorunlar bulunmaktadır.