Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Teknopedagojik Alan Yeterlikleri


CENGİZ C. , SERBES Ş. , Yavaş G., Güler M.

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.365

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.365

Özet

Bu araştırmada Çanakkale il merkezi ve dışında bulunan ortaokul ile liselerdeki beden eğitimi öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deseni tarama yöntemi olup, Kabakçı Yurdakul ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilmiş Teknopedagojik Eğitim Yeterlik (TPEY) ölçeği Çanakkale ilinde çalışan beden eğitimi öğretmenlerine (n=138) uygulanmıştır. Ankette tasarım, uygulama, etik ve uzmanlaşma alt boyutlarından oluşan toplam 33 soru yer almaktadır. Verilerin analizinde SPSS (16.0) istatistik paket programı kullanılmış, betimsel analizler uygulanarak standart sapma ve ortalama değerleri ile Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson ki-kare analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin betimleyici sonuçlarına göre kadın öğretmenlerin teknopedagojik alan yeterlik boyutların tamamında erkek BE öğretmenlerine göre daha yüksek değerlere sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, görev yapma süreleri ile teknolojik bilgi düzeyleri ile TPEY düzeyleri arasında yapılan ANOVA sonucunda anlamlı fark tespit edilmiştir (p<.05). Pearson ki-kare analizi sonucunda da TPEY alt boyutları ile görev yapma süreleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak BE öğretmenlerin TPEY düzeyleri, görev yapma süreleri ve teknolojik bilgi düzeylerine göre değişmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerine, öğretimde teknolojiyi kullanmaya yönelik mesleki gelişim olanaklarının sağlanması önerilmektedir.