2,6-BİS(BENZİMİDAZOL-2-İL)PİRİDİN LİGANTLARI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: MUSTAFA YUNUS İNAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): OSMAN DAYAN