Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Emergence of the Pomaks in the Ottoman Sources and Etymology of the Term Pomak

Bulgarian Historical Review-Revue Bulgare D Histoire, no.4, pp.161-236, 2020 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Fires, Churches and Synagogues: The Legitimation Process of Non-Muslim Sanctuaries in Sarajevo During the Ottoman Period

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.179-220, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ahriyan/Ahiryan Terimi ve Etimolojik Bir Değerlendirme

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.25, pp.317-342, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Dönemi’nde Saraybosna Yangınları (1697-1878)

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.47-94, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sadrazam Reşid Mehmed Paşa Ve Manastır’daki Aya Dimitri Kilisesi’nin Yeniden İnşası Meselesi (1830-1831)

Uluslarararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.74, pp.117-134, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neuilly Antlaşması (27 Kasım 1919): Bulgaristan’ın İkinci Büyük Felaketi

Doğu Batı, vol.22, no.90, pp.199-243, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Tuna Vilâyeti'nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)

Yeni Türkiye, vol.21, no.66, pp.1309-1354, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tuna Vilâyeti’nde Nüfus Ve Demografi (1864-1877)

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.4, pp.675-737, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir Bakış: Çanakkale Örneği

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, vol.12, no.16, pp.35-88, 2014 (National Refreed University Journal)

Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Işığında Çanakkale de Gayrimüslim ve Ecnebi Mektepleri

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.11, no.15, pp.77-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

1877 1878 Osmanlı Rus Harbi Öncesinde Şarkî Rumeli Nüfusu

Avrasya Etüdleri, vol.19, no.44, pp.177-208, 2013 (Other Refereed National Journals)

Balkan Savaşları Sırasında Pomakların Zorla Tanassur Edilmesi 1912 1913

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), no.33, pp.139-196, 2013 (Other Refereed National Journals)

Selim Aslantaş Osmanlı da Sırp İsyanları 19 Yüzyılın Şafağında Balkanlar Kitap Tanıtımı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, vol.6, no.11, pp.177-180, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bulgaristan da Osmanlı Maddi Kültür Mirasının Tasfiyesi 1878 1908

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), no.20, pp.197-243, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Kimliği Üzerine Bazı Düşünceler

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.203-212, 2004 (Other Refereed National Journals)

Balkanlarda Kültürel Değişim Bulgaristan Örneği 1878 1913

Avrasya Etüdleri, no.23, pp.47-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kavânin-i Yeniçeriyân ve Bosnalı Müslüman Çocuklarının Devşirilmesi Meselesinin Tenkidi

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Çanakkale, Bildiriler, Cilt I, Ed. Aşkın KOYUNCU, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.193-233

Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2015, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.4, no.1, pp.113-144

Opitıt za vıstanie v Tırnovo prez 1835 g v svetlinata na dokumenti ot osmanskite arhivi

Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Uluslararası Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu-II, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.237-259

Osmanlı Belgeleri Işığında 1835 Yılında Tırnova da Meydana Gelen Ayaklanma Teşebbüsü

Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Uluslararası Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu-II, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.213-235

Sofya daki Sofu Mehmed Paşa Camisi Kara Cami nin Kiliseye Dönüştürülmesi

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II, Bildiriler, C. II, 13-15 Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Manisa, Manisa, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.129-146

Osnovavaneto na Bılgarskata Ekzarhiya i natsionalnite problemi v Makedoniya 1870 1903

100 godini ot Ilindensko-Preobrajenskoto vıstanie (1903 g.). Sbornik Dokladi ot Mejdunarodnata Nauçna Konferentsiya, Sofiya, 26-27 Septemvri 2003 g., Sofya, Bulgaria, 26 - 27 September 2003, pp.301-316

Books & Book Chapters

Dokumenti-Transliteratsiya

in: CHASING LEVSKI and the REVOLUTIONARIES New Ottoman Documents, SABEV,O.,CHAUSHEVA,KOMBOV,V.,KOYUNCU,A., Editor, Publisher “Za bukvite – O pismeneh, Sofija, pp.126-168, 2020

Kavânin-i Yeniçeriyân and the Recruitment of Bosnian Muslim Boys as Devshirme Reconsidered

in: State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule, Rudic, Srdan - Aslantaş, Selim, Editor, The Institute Of History Belgrade: Yunus Emre Enstitüsü-Turkish Cultural Centre, Belgrade, pp.283-317, 2017

Alman Birliği’nin Kurulmasından Birinci Dünya Savaşına Kadar Avrupa (1871-1914)

in: Yakınçağ Avrupa Tarihi,, Pınar H., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.82-111, 2017

Devşirme Tarihine Bir Derkenar: Bosna'nın İslamlaşması ve Osmanlı Terminolojisinde Potur ve Potur Oğulları Terimlerinin Anlamı

in: Türk Sosyal Tarihçiliğinde Bir "Yalnız" İsim Bahaeddin Yediyıldız'a Armağan, Yunus Koç, Serhat Küçük, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.213-259, 2015

Bulgaristan’dan Göç ve Türk Varlıklarının Tasfiyesi (1877-1908)

in: Balkanlar ve Göç (The Balkans and Mass Immigration), Örenç A. F., Mangaltepe İ., Editor, Bursa Kültür A.Ş., İhlas Matbaacılık, Bursa, pp.525-558, 2013 Sustainable Development

Yunanistan'da Bağımsız Devlet

in: Balkanlar El Kitabı, 1. Cilt: Tarih, Gökdağ B. A., Karatay O., Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.473-497, 2013

The Ottoman Reaction to the Bulgarian Independence Declaration (1908–1909)

in: Turkish-Bulgarian Relations: Past and Present, Türkeş M., Editor, Tasam Publication, İstanbul, pp.27-55, 2010

Yunanistan'da Bağımsız Devlet

in: Balkanlar El Kitabı Cilt 1 Tarih, Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, Editor, Karam & Vadi Yayınları, Ankara, pp.488-514, 2006