Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Karavellilerde Dinsel Otoritenin Mizahi Eleştirisi

MILLI FOLKLOR, no.102, pp.65-73, 2014 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Trakya'da Yaşayan Amuca Bektaşilerinde Nevruz Erkanı

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.13, no.31, pp.1003-1024, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor

FOLKLOR/EDEBİYAT, no.100, pp.861-871, 2019 (International Refereed University Journal)

Nevşehir Yöresinde Ailelerin Geleneksel Kış Hazırlıkları

Kültür Araştırmaları Dergisi, no.1, pp.7-22, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türk Halk Kültüründe Tarımsal Ürünlerin Bolluğunu Amaçlayan Ritüeller ve Büyüsel İşlemler

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk Botaniği

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.24, pp.63-77, 2018 (International Refereed University Journal)

Folklor Araştırmalarında Kültürel Rölativist Tutumların Eleştirisi

MOTİF AKADEMİK HALKBİLİMİ DERGİSİ, no.21, pp.48-52, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapısal İşlevselcilik Açısından Folklorda Değişme ve İşlevsel Zorunluluklar Modeli

FOLKLOR/EDEBİYAT, no.92, pp.13-28, 2017 (International Refereed University Journal)

Definecilik Folkloru

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, no.54, pp.117-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Yeseviliğin İzleri

Kültür Evreni, no.32, pp.92-97, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Folklorda Örtük ve Bozuk İşlev

FOLKLOR/EDEBİYAT, no.90, pp.49-60, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırım Tatar Kimliğini Yeniden İnşa Etme Çabalarında Süreli Yayınlar ve Kitaplarda Yer Alan Folklor Ürünlerinin Rolü (1991-2015)

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.115-129, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Aile Tarihinde Egzogami Yasasının İşlevleri

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.88-110, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Babasız Gebelik Mitleri Bağlamında Türk Mitolojisinde Gök-Yer Dikotomisi ve Ana Tanrıça Kültünün İzleri

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.70-92, 2014 (National Refreed University Journal)

Kutsalın Yeniden Üretimi: Kutsal Su İnançları ve Hacıbektaş Zemzem Çeşmesi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, pp.93-102, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalgay Dergisinin Kırım Türkleri Folklorunun Derlenmesi, Yayımlanması ve İncelenmesindeki Yeri

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.208, pp.437-448, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Değişim ve Dönüşümü

TURKISH STUDIES, pp.1719-1738, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Havva’nın Öyküsü: Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerde Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım

FOLKLOR/EDEBİYAT, no.73, pp.185-196, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Destanlarında Kahramanın Sevgilisine Ulaşmak İçin Sınanması Motifinin Tip Yapısı

Akademik Bakış, no.34, pp.1-11, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Havva nın Öyküsü Kozmolojik ve Antropogonik Mitlerden Kadın Yaratımına Senkretik Bir Yaklaşım

Folklor Edebiyat, vol.19, no.73, pp.185-196, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Köroğlu Destanının Arap Reyhan Kolu Üzerine Bir İnceleme

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.199, pp.149-160, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koryak ve Çukçi Şamanlığında Transvestizm

Acta Turcica, pp.174-189, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın İcracılar Bağlamında Balıkesir Düğün Törenlerinde Mani İcrası

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.22, pp.113-132, 2012 (National Refreed University Journal)

Azerbaycan Holavar ve Sayacı Nağmelerinin Tür Özellikleri

İdil Sanat ve Dil Dergisi, no.1, pp.38-49, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balıkesir’de Mani İcracıları

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.12, pp.94-112, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azerbaycan Masallarında Formeller ve Formel Unsurlar

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.75-88, 2011 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çanakkale Halk Kültüründe Devecilik

II. Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, 18 - 20 January 2018

Çanakkale Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri

Troia’dan Çanakkale’ye İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, 25 - 27 October 2018

Kurtulmuş Topluluk Teolojisi Bağlamında Alevi Etnogonisi ve Naciye Ana

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8 - 10 November 2018

Bacılar ve Kardeşler: Toplumsal Yapı ve Söylem Açısından Alevi Ataerkilliği

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8 - 10 November 2018

Türk Folklorunda Saçların Saklanmasına Yönelik Uygulamalar Üzerine

International Symposium on New Trends in Social Sciences 5, 6 - 07 July 2018

Alevilikte Tabuların İşlevsel ve Semantik Özelliklerii

II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, 08 October 2015 - 10 December 2016

Alevi Bektaşi İnanç Sisteminde Yeseviliğin İzleri

"Hoca Ahmet Yesevi ve Günümüzdeki İzleri" Uluslararası Sempozyum, 3 - 04 November 2016

Diasporanın Meclisi Konak

Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Sempozyumu, 2 - 04 April 2016

Nevşehir de Yöresinde Ailelerin Geleneksel Kışa Hazırlık Etkinlikleri

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25 - 27 March 2016

İbn Batuta Seyahatnamesine Göre Anadolu Şehirleri

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni (Türkiye, Kosova, Makedonya, Özbekistan), 5 - 07 November 2015

Books & Book Chapters

Kazdağları ve Çevresinde Sarıkız Ziyareti

in: Geçmişten Geleceğe Avrasya, Mustafa Aça,Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.391-413, 2021 Creative Commons License

Âşık Edebiyatı

in: Türk Halk Edebiyatı, Mehmet Aça, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.323-384, 2019

Tekke Tasavvuf Edebiyatı

in: Türk Halk Edebiyatı, Mehmet Aça, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.385-425, 2019

Halk Bilimi Araştırma Kuram ve Yöntemleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.141-198, 2019

Halk Bilgisinin İnanış Temelli Temsilleri

in: Halk Bilimi El Kitabı, Mustafa Aça, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.345-440, 2019

Kadın Folkloru Araştırmalarında Yöntem Sorunları

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, Çanakkale, pp.65-72, 2019

Giriş: Kadın Folkloru Üzerine

in: Kadın Folkloru: Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar, Mehmet Ali Yolcu, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.1-16, 2017

Giriş: Kadın Folkloru Üzerine

in: Kadın Folkloru: Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar, Yolcu Mehmet Ali, Editor, Kömen Yayınları, pp.1-16, 2017

Eskişehir’de Yaşayan Kırım Tatarlarında Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kimlik İlişkisi

in: Eskişehir’de Kırım Tatarları: Diaspora, Kültürel Miras ve Kimlik, Mehmet Ali Yolcu, Editor, Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Eskişehir, pp.99-112, 2016

Türküler ve Aile

in: Aile Yazıları 10, Saim Sakaoğlu, Pervin Ergun, Editor, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.265-270, 2016

Hacı Bektaş Veli Türbesi ve Çevresinde Kullanılan Sembollerin ve Mimari Motiflerin Kültürel Kökleri

in: Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, M. Eren, M. Karaaslan, A. Arvas, Editor, Hakim Yayınları, Ankara, pp.737-756, 2015

Çocuk Oyunları Üzerine

in: Torbalı’nın Kültürel Mirası, İ. Özkaya, Editor, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, pp.259-270, 2013

Ödül-Ceza Paradigması Bağlamında Ölüm Sonrası Hayat İnançlarının Evrimi Üzerine

in: Folkloristik: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı, A. Arvas, Editor, Hakim Yayınları, Ankara, pp.237-250, 2013

Ödül-Ceza Paradigması Bağlamında Ölüm Sonrası Hayat İnançlarının Evrimi Üzerine

in: Folkloristik Prof Dr Süleyman T Kayıpov Armağanı, Abduselam Arvas, Metin Eren, Mehmet Karaaslan, Münir Cerrahoğlu, Editor, Hakim Yayınları, Ankara, pp.237-250, 2013

Türk Masallarında İnsan Eti Yeme, Totemizm, Ölüm ve Yeniden Doğma Simgeciliği

in: Sünnet, İğdiş ve Bedene Şiddet Kitabı, Emine G. Naskali, Aylin Koç, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.316-330, 2009

Türk Masallarında İnsan Eti Yeme, Totemizm, Ölüm ve Yeniden Doğma Simgeciliği

in: Sünnet İğdiş ve Bedene Şiddet Kitabı, Emine Gürsoy-Naskali, Aylin Koç, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.316-330, 2009