Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Impact of Fiscal Decentralization on Urban Competitiveness: The Case of Turkey

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.309-321, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Trafikte Yaşanan Dışsallıklara Bir Çözüm Önerisi Olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri: Çanakkale Üzerine Nicel Bir Araştırma

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.193-208, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sağlık Hizmetlerinde, Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Bilgi Asimetrisinin Ortaya Çıkardığı Ekonomik Sorunlar: Çanakkale Örneği

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, vol.21, no.4, pp.745-765, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Dışsallık Bağlamında Değerlendirilmesi: Seçilmiş Ülke Uygulamaları

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.363-387, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Atık Yönetiminde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.15, no.30, pp.435-461, 2017 (International Refereed University Journal)

Atık Yönetimde Vergi Politikasının Rolü: Türkiye Değerlendirmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.30, pp.435-461, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji Verimliliğinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: Türkiye Değerlendirmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.28, pp.409-441, 2016 (National Refreed University Journal)

Bisiklet Kullanımının Ortaya Çıkardığı Pozitif Dışsallıklar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.273-290, 2016 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Sağlıklı Beslenmede Vergi Politikasının Rolü

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.52, no.607, pp.55-76, 2015 (National Refreed University Journal)

Ekonomik Krizlerde Kayıt Dışı Ekonomi: Seçilmiş Bazı Ülkeler ile Türkiye Değerlendirmesi

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.289-315, 2015 (National Refreed University Journal)

Boğaz Köprüsü ve Dışsallık: Çanakkale’ye Yönelik Nitel ve Nicel Bir İnceleme

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.24, pp.1-30, 2012 (National Refreed University Journal)

Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.249-274, 2011 (National Refreed University Journal)

Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikasının Rolü

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, vol.16, no.1, pp.249-274, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kriz Süreci ve Sonrasında Türkiye Ekonomisi Genel Görünümü (2009-2010)

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.19-30, 2010 (National Refreed University Journal)

Mali Krizlerde Vergi Politikası: 1989 Sonrası Türkiye Değerlendirmesi

Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, pp.81-102, 2007 (National Refreed University Journal)

Küreselleşme Kıskacında Maliye Politikası: Küreselleşme ve Vergilendirme Yetkisi

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, vol.290, no.25, pp.101-112, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.10, pp.104-122, 2005 (National Refreed University Journal)

Mali Egemenliğin Sınırlandırılması: Vergilendirme Yetkisi ve IMF

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, vol.28, no.196, pp.188-207, 2005 (Other Refereed National Journals)

Mali Eğemenliğin Sınırlandırılıması Vergilendirme Yetkisi ve IMF

Vergi Sorunları, vol.28, no.196, pp.188-207, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Discussion about the Necessity of Artificial Intelligence Expenditures: Turkey Case

10. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.54

A Discussion about the Necessity of Artificial Intelligence Expenditures: Turkey Case

10. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.54

Kamu Politikaları ve Liberter Paternalizm: “Dürtme”

IX, ULUSLARARASI STK KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.381-388

Fiscal Decentralization Relationship and Regional Competitiveness: The Case of Turkey

33. International Public Finance Conferance, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.186-192 Creative Commons License

“Fiscal Decentralization Relationship and Regional Competitiveness: The Case of Turkey”

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.186-192

A Solution Proposal to Prevent Negative Externalities in Transportation Field: Intelligent Transportation System in Turkey

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.360

Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Değerlendirmesi

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.317-340

THE ROLE OF TAX POLICY IN REUSE, RECYCLING AND RECOVERY: TURKEY CASE

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.135

The Role of Tax Policy in Reuse, Recyling and Recovery: The Case of Turkey

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Italy, 25 - 28 January 2017, pp.135

Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği

7. International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.563-576

Türkiye'de Sosyal Devletin Vergileme Alanları

Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu VII, Denizli, Turkey, 10 - 11 December 2015, pp.297-320

Türkiye de Sosyal Devletin Vergileme Alanı

Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII, Denizli, Turkey, 10 - 11 December 2015, pp.297-320

The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Develoment

International Conference in Economics, EconWorld2014, Prag, Czech Republic, 3 - 05 October 2014, pp.1-12

The Role of Lifelong Learning Over Sustainable Development, September 03–05, 2014, pp. 1–12.

International Conference in Economics, Prag, Czech Republic, 3 - 05 October 2014, pp.1-12

The Role of Lifelong Learning over Sustainable Development

International Conference in Economics, EconWordl 2014@Prague, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.2-12

Devletten Beklentilerin Azalması: Türkiye’de Hayırseverlik 373-380, 3-5 Aralık, (2010).

VII. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 December - 05 October 2010, pp.373-380

1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri 206-212, (2010).

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 October 2010, pp.206-212

1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 December 2010, pp.206-212

Devletten Beklentilerin Azalması Türkiye de Hayırseverlik

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 October 2010, pp.373-380

Kamu ve Piyasa Başarısızlığı: Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları, 1013-1035, 21 Ekim, (2007).

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 22 October 2007, pp.1013-1035 Sustainable Development

Kamu ve Piyasa Başarısızlığı Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları

IV. International NGO's Conference - Thema: Global Poverty / (IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi - Tema: Küresel Yoksulluk), Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.1013-1034 Sustainable Development

Sivil Toplum Kuruluşları ve Ekonomik Dışsallık

III. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006, pp.311-318

Banking Crisis Triggers to Concentration or Vice Versa? An Evaluation of Turkish Banking Crisis 2001

Fourth International Joint Symposium on Business Administration and Economics, Challenges For Business Administrator and Economist in The New Millennium, Karvina, Czech Republic, 26 - 27 April 2006, pp.205-215

Sivil Toplum Kuruluşlarının Vergisel Kararlara Etkisi

Küresel Eşitlik Bildiri Kitabı - II. Ulusal STK Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 16 October 2005, pp.249-264

Belediyeler Açısından Vergilendirme Yetkisi 523-536, Aralık (2004).

Yerel Yönetimler Kongresi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılandırma, Çanakkale, Turkey, 24 - 27 December 2004, pp.523-536

Belediyeler Açısından Vergilendirme Yetkisi

Yerel Yönetimler Kongresi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılandırma, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 December 2004, pp.523-536

Books & Book Chapters

“Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Türkiye Değerlendirmesi

in: Institutions, National Identity, Power & Governance in the 21st Century, Doğan E. ve Koç,ş. A., Editor, Ijopec Publication, London, pp.317-340, 2017

Economic and Social Effects of Airfields: The Case of Turkey

in: Contemporary Studies in Social Economic Financial Analysis, Sadullah Çelik, Osman Küçükahmetoğlu, Julia Dobreva, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.217-238, 2017

Political Economy of Taxation

Ijopec Publication, Londra, 2016

Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector: A Property Tax Reform Proposal for Turkey

in: Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, M. Mustafa Erdoğdu & Bryan Christiansen, Editor, Igı Global Disseminator Of Knowledge, Hershey, Pa, pp.268-298, 2016

Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector: A Property Tax Reform Proposal for Turkey

in: Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, Erdoğdu, M. Mustafa Chrisiansen, Bryan, Editor, IGI Global, HERSHEY PA, pp.268-298, 2016

A Qualitative Research about the Effects of Immigration and Externality over Turkish and German Economy: The Case of Bonn Province

in: Logic of Our Age: The Individiual and Society, Koç Ş. A., Önver M. Ş., Editor, Icopec Publication, London, pp.153-176, 2015

The Role of the State in Local Development: The Case of Turkey

in: Globalization Dimensions & Impacts, Yıldız H., Morady F., Siriner İ., Editor, Icopec Publication, London, pp.147-168, 2015

Göç ve Dışsallığın Türkiye ve Almanya Ekonomisi Üzerine Etkisine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Bonn Örneği

in: Logic of Our Age The Individual and Society in the Marketis Graps, Şevket Alper Koç, Şiriner Makbule Önver, Editor, ICOPEC, London, pp.153-176, 2015

The Role of the State in Local Development: The Case of Turkey

in: Globalisation Dimensions Impacts Global Studies Series Vol 2, Yıldız Hilal, Morady Farhang, Şiriner İsmail, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.147-168, 2015

Ekonomide Devletin Değişen Rolü ve Hayırseverlik Üzerine Nitel Bir Araştırma: Biga Örneği

in: ss. 545-566, Naci Birol Muter’e Armağan Kitabı, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, 2014., Gökbunar R., Miynat M., Kovancılar B., Canbay T., Cura S., Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.545-566, 2014

Ekonomide Devletin Değişen Rolü ve Hayırseverlik Üzerine Nitel Bir Araştırma: Biga Örneği

in: Prof Dr Naci Muter e Armağan, Gökbunar, Ramazan; Miynat, Mustafa; Kovancılar, Birol; Canbay, Tülin; Cura Serkan, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.545-566, 2014

Ekonomide Devletin Değişen Rolü ve Hayırseverlik Üzerine Nitel Bir Araştırma: Biga Örneği

in: Prof Dr Naci Birol MUTER e Armağan, GÖKBUNAR RAMAZAN, MİYNAT MUSTAFA, KOVANCILAR BİROL, CANBAY TÜLİN,CURA SERKAN , Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi - Manisa, pp.545-566, 2014

Türkiye’de Vergileme ve İşsizlik

Ijopec Yayınları, İstanbul, 2013 Sustainable Development

The Role of Tax Policy on Struggling Unemployment During Economic Crises: Turkey Case 2008-2010 Economic Crisis

in: Political Economy Crises Development, Şiriner İ., Morady F., Mika J., Aydın M., Koç Ş. A.., Kapucu H., Doğan M., Editor, IJOPEC, İstanbul, pp.349-368, 2012

The Role of Tax Policy on Struggling Unemployment During Economic Crises: Turkey Case 2008-2010

in: Economic Crisis Political Economy, Crises & Development, Şiriner, İsmail, F. Morady, J. Mika, M. Aydın, Ş. A. Koç, H. Kapucu, E. Doğan , Editor, Ijopec Publication, London, pp.349-369, 2011

2008 Yılında Türkiye’de Vergi Politikası

in: 2008 Almanak: 2008 Analizleri, SAV Yayınları, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, pp.305-319, 2009

2008 Yılında Türkiye'de Vergi Politikası

in: 2008 Almanak 2008 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ankara, pp.305-319, 2009

2006 Yılında Ekonomi ve Vergi Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme

in: 2006 Almanak: 2006 Analizleri, SAV Yayın No:15, 44-70 Ankara; Eylül, (2007)., SAV Yayınları, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, pp.44-70, 2007

The Governance Paradoxes in the Public and Private Sector and the Interactive Governance Model

in: Globalization Transition Case Studies in Economical and Socio Political Perspectives, Wolfgang Gieler, Ismail Dalay, Editor, Wissenshaftlicher Verlag Berlin (wvb), pp.27-57, 2005