COVID-19 Pandemisinde Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının Öğretmen-Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Pekcan N., Toraman Ç.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.120-129, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada uzaktan öğretim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırma ortaokul ve liselerde yürütülmüştür. Araştırma 133 öğretmen ve 327 öğrenci olmak üzere toplam 460 kişi ile yürütülmüştür. Ankette katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ile çevrimiçi ölçme ve değerlendirme uygulamalarını değerlendirmeye yönelik yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorular yer almıştır. Araştırmada, veri analizi için betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, öğretmenlerin, uzaktan öğretimde kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarını kısmen yeterli, güvenilir ve kullanışlı bulduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin uzaktan öğretimde en çok çoktan seçmeli soru tekniğini kullandıkları belirlenmiştir. Uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme yapılmasının öğrenme eksiklerinin tespiti ve öğrenme kalitesinin arttırılması yönünden faydalı olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmede güvenirlik sorunu olduğu ifade edilmiştir. Öğrenciler ise ders başarısının yüz yüze tekniklerle belirlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler çoktan seçmeli soru tekniği ve ödevle değerlendirilmek istediklerini ifade etmişlerdir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler uzaktan öğretim süreçlerine yönelik olarak teknolojide fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.