Türkiye’de Tüketicilerin Mobil Reklama Yönelik Tutumları


Creative Commons License

BOZ M., Karakaş E.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Bartın University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, vol.5, no.10, pp.1-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Utilizing mobile marketing in a best way starts specifying consumer
attitudes towards mobile advertising by business at first. In this study, the target
is to determine consumer attitudes towards mobile advertising in Turkey. Thus,
it is aimed to detail individual thoughts about mobile advertising and be a guide
for business to create mobile advertising strategies. The paper consists of two
main parts as literature review and research methodology. Research has been implemented by internet based survey. During the study, reliability of
questionnaire data, frequency analyze and factor analysis are implemented.
Also, independent samples t test and one way Anova analyses are applied. In
the conclusion part of this study, statistical data is compared with literature and
suggestions are made for future research. As a result, the research shows that
consumer attitudes towards mobile advertising is on negative side.
Key Words: Mobile advertising, mobile communication, mobile message,
consumer

Mobil reklamın verimli şekilde kullanılabilmesi öncelikle işletmelerin
tüketicilerin mobil reklama yönelik tutumlarını belirleyebilmesi ile başlamaktadır.
Araştırmamız kapsamında, Türkiye’de tüketicilerin mobil reklama yönelik
tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, tüketicilerin mobil reklama yönelik
güncel düşüncelerinin saptanması, bu sonuçların işletmelere mobil reklam
stratejilerinde yol gösterici olması hedeflenmiştir. Çalışma iki ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde literatür incelenmiş, ikinci bölümde ise uygulamalı
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde, internet
üzerinden anket gerçekleştirilmiştir. Sonuçların elde edilmesinde güvenilirlik
analizi, frekans analizi, faktör analizi, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü
varyans analizlerinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuç
bölümünde ise, istatistiksel veriler literatür taraması ile karşılaştırılarak
yorumlanmış, gelecekteki çalışmalar için öneriler sunulmuştur. Temel araştırma
sonucu, tüketicilerin mobil reklama yönelik tutumlarının olumsuz yönde
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mobil reklam, mobil iletişim, mobil mesaj, tüketici