Being a Teacher in Multigrade Classrooms: The Impact of Interview Activities with Classroom Teachers on Preservice Classroom Teachers’ Self-Efficacy Perceptions


Erbaş Y. H., Karakaş H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.481-496, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of the interview activities with classroom teachers on preservice classroom teachers’ self-efficacy perceptions of being a teacher in multigrade classrooms. Before and after the interview activities, the average scores of preservice classroom teachers’ self-efficacy perceptions to teach in the multigrade classrooms and the average scores they got from the two sub-dimensions of the scale were calculated, and the significant differences between the scores were revealed. In the research, one group pre-posttest design was used. This research study was carried out with the criteria sampling method with 105 preservice classroom teachers studying in the final year of a state university in the Marmara Region. As a result of the research, it was determined that the difference between the pre and post preservice classroom teachers’ self-efficacy mean scores of being a teacher in the multigrade classrooms was statistically significant (p <.05). In addition, the interview activities were interpreted as preservice classroom teachers increased their self-efficacy of being a teacher in multigrade classrooms with a moderate effect (ή2). It was determined that the difference between the average scores of the preservice classroom teachers being a teacher in the multigrade classrooms of the interview activities with classroom teachers was statistically significant (p <.05). Interview activities were interpreted as preservice classroom teachers increased their program literacy and teaching and assessment self-efficacy with a moderate effect (ή2) in multigrade classrooms. The results of this study provided preservice classroom teachers with the opportunity to show what they should do when faced with real situations, beyond theoretical knowledge gained by “Teaching in Multigrade Classrooms” course.

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşme etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olma öz-yeterlik algılarına etkisini incelemektir. Yapılan görüşme etkinlikleri öncesi ve sonrası sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik yapma öz-yeterlik algı ortalama puanları ile ölçeğin iki alt boyutundan aldıkları ortalama puanlar hesaplanmış ve puanlar arasındaki anlamlı farklar ortaya konulmuştur. Araştırmada ön-son test tek gruplu zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, ölçüt örnekleme yöntemiyle Marmara Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin dördüncü sınıfta okuyan 105 sınıf öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşme etkinlikleri öncesi ve sonrası sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olma öz-yeterlik ortalama puanlar arasında farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05) tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan görüş me etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olma öz-yeterliklerini orta büyüklükte bir etki (ή2) ile arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Aynı şekilde sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşme etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olma alt boyutlarında da ortalama puanlar arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05) tespit edilmiştir. Yapılan görüşme etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıflarda program okuryazarlık ile öğretim ve değerlendirme öz-yeterliklerini orta büyüklükte bir etki (ή2) ile arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları sınıf öğretmeni adaylarına birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin kazandırdığı teorik bilgilerin ötesinde, gerçek durumlarla karşılaştıkları zaman neler yapmaları gerektiğini gösterme fırsatı sunmuştur. Böylece ileriki meslek yaşamlarına dönük, öz-yeterlik algılarını geliştirmede etkili olabilmiştir.