İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ROBOT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI


Creative Commons License

SALAHLI M. A. , YALÇIN R.

X. International Congress on Research in Education (ICRE) X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.22

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.22

Özet

Çağımız eğitiminin olmazsa olmazlarından olan programlama eğitiminin öğretiminde ülkemizde bir takım sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Kaynak taramaları incelendiğinde görülmektedir ki programlama eğitimi ile ilgili bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Programlama eğitimde kullanılan yabancı dil ve soyut kavramların fazlalığı öğrencilerin programlamadan soğumasına, derse olan ilginin azalmasına, programlama dersi ile ilgili olumsuz bir tutum sergilemesine, Programlama dersindeki sınav ve projelere karşı güdülenme eksiği yaşamasına ve programlama dersinde başarısız bir grafik çizmesine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde Robotların soyut kavram ve yabancı terim ağırlıklı derslerin eğitiminde kullanılması öğrencilerin bu derslere olan ilgisini, motivasyonunu ve ders başarısını arttırdığı gözlemlenmiştir. Robotların programlama eğitimdeki yabancı dilin ve soyut kavramların fazlalığından oluşan dezavantajı ortadan kaldırarak avantaja çevirmesi ve öğrencilere üst düzey bilişsel becerileri kazandırması bir yöntem olarak düşünülmektedir. Yapılacak olan tez projesi çalışmasında Robotik yardımı ile programlama öğretiminin ders başarısına etkisi var mıdır sorusunun cevabı için her iki grup öğrencilerine de çalışmaya başlamadan Emre Yıldırım tarafından hazırlanmış programla dersi başarı değerlendirme ölçeği uygulanacaktır. Aynı başarı ölçeği çalışmanın sonucunda tekrar uygulanacaktır. Dünyada robotiğin eğitimde kullanımı üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, robotiğin eğitimde bir lokomotif unsur olarak görüldüğü ve robot teknolojisine çok önem verildiği açıktır. Nitekim bu konuda birçok yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlanmış, projeler geliştirilmiştir(KOÇ, A., & BÖYÜK, U., 2013). Tubitak yaz bilim kampı 2018 öğrencileri ile yapılan ön çalışmada Mbot robotları ile yapılan programlama eğitiminde öğrencilerin derse ilgisinin ve derse karşı motivasyonlarının arttığı gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda yapılan ankette öğrenciler robotların diğer derslerinde de kullanılmasını istemişlerdir. Günümüz teknoloji çağında eğitimde kodlama dersinin soyut düzeyde kalması öğrencilerin öğrenimlerini anlamlandırmasına engel olmaktadır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile öğrenciler öğrenimlerini soyuttan somuta aktararak öğrenimi anlamlandırıp kalıcılığını sağlaması düşünülmektedir. Soyut kavramların öğretilmesinde zorlukların yaşanması kendini programlama eğitiminde de göstermektedir. Yapılan araştırmalar da öğrencilerin programlama beceri düzeylerinin düşük olmasının temel nedenlerinden birinin öğrencilerin soyut programlama kavramlarını yeterince anlayamaması olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada robot kullanımının, öğrencilerin programlama kavram ve yapılarını öğrenmede etkisi konusu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı iki ardışık hedefi kapsamaktadır. İlk hedef, robotların yapmış olduğu somut hareketlerin soyut kod ifadelerini öğrencilerin anlamasını sağlamak; sonraki hedef ise öğrencilerin robot ortamı kullanılmadan robotların hedeflenen hareketlerini kodlaya bilmesini, başka bir ifadeyle, gerçek hayat sorunlarının çözümü için kodlama yapabilme becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Çalışmada basitten karmaşıklığa doğru ilkesi doğrultusunda programlama kavramlarının ve programlama yapılarının öğrenilmesi için senaryolar geliştirilmiştir. Bu senaryolarda öğrencilerin öğrenmesi gereken programlama kavramının hangi hareketlerle gösterileceği, hangi hareketlerle öğrenmenin pekiştirileceği ifade edilmiştir.