Bütünleşik Pazarlama İletişimi İle Firma Performansı (Nitel Performans) Ve Marka Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi


Creative Commons License

Ayas N.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.3, pp.2833-2867, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Bütünleşik Pazarlama İletişiminin (BPİ), işletmelerin firma performansına (nitel performans) ve marka performansına olan etkilerini incelemektir. Öncelikle konuyla ilgili literatür araştırması yapılmış ve Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile bu değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Çalışmada Çanakkale Bölgesinde turizm, enerji, imalat ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden toplamda 127 geçerli anket elde edilmiştir. BPİ ile nitel performans ve marka performansı arasındaki ilişkiler test edilmiştir. BPİ’nin dört boyutunun ayrı ayrı nitel performans ve marka performansı üzerindeki etkileri araştırılmış, aralarında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak oluşturulan on üç hipotezden on iki tanesi desteklenmiştir. Çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords:

Marketing Communication

Integrated Marketing Communications

Firm Performance

Brand Performance

JEL Codes:

M31

M10