Oyun Temelli Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin FenÖğrenmesine Olan Etkisini Başarı, Motivasyon, Tutum veCinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi


Creative Commons License

YAZICIOĞLU S., ÇAVUŞ GÜNGÖREN S.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.13, no.1, pp.389-413, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17522/balikesirnef.584673
  • Title of Journal : Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.389-413

Abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of game-based activities of light and sound units on middle school students' science learning according to academic achievement, motivation, attitude and gender variables. This research was conducted in two different 6th grade level in a middle school. The quasi - experimental design with pre - test and post - test control groups was used. As a data collection tool; the academic achievement test for the 6th grade Light and Sound unit, the motivation scale for science learning and attitude scale was used. The data was analyzed by the t-test if there were any significant differences between the independent variables. According to the results, it was seen that the students in the experimental group had higher academic achievement, motivation towards science learning and attitudes towards the lesson compared to control groups’ students. Gender differences had no effect on academic achievement and motivation but their attitude towards the lesson improved positive attitude in favor of the female students.

Bu araştırmanın amacı, Işık ve Ses ünitesine ait oyun temelli etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmesine olan etkisini akademik başarı, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, tutum ve cinsiyet değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma bir ortaokulun iki farklı 6. sınıf şubesinde gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen 6. sınıf Işık ve Ses ünitesine yönelik akademik başarı testi, fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeği ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı t-testiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre deney grubundaki öğrencilerin akademik başarıları, fen öğrenimine yönelik motivasyonları ve derse karşı tutumları kontrol grubu öğrencilerinin puanlarına göre daha yüksek olduğu, cinsiyet değişkeni açısından başarı ve motivasyona etkisi olmadığı ancak derse karşı tutumlarının kız öğrenciler lehine olumlu tutum geliştirdiği görülmüştür.