Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hz. Peygamber'in Tarıma Bakışı ve Medine Merkezli Tarımsal Düzenlemeleri

İslami ilimler Dergisi, cilt.2, sa.15, ss.215-242, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâme Adlı Eserinde Tarım Politikaları ve Ebû Yûsuf’un Bu Alandaki Görüşleriyle Karşılaştırılması

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.238-258, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fethedilen Bölgelerdeki Verimli Tarım Alanlarının Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi İslam Fetihlerine Etkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.9, ss.49-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hz. Peygamber Döneminde Ruh Bilgisi

Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu (İnsanın, İnancın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar), Çanakkale, Türkiye, 22 Ekim 2020, ss.391-404

İLK DÖNEM İSLÂM DÜNYASINDA TARIM POLİTİKALARI (Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-Harâc Adlı Eseri Bağlamında)

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 2 Kasım - 04 Aralık 2018, ss.326-339

HZ. ÖMER DÖNEMİNDE TARIM VE TOPRAK SİSTEMİ

ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.2, ss.93-147