Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Belediyelerin Çevresel Yönetişim Algısı: Çanakkale Belediyesi Örneği

Türk İdare Dergisi, no.493, pp.241-274, 2021 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Politikaları: AB İlerleme Raporlarında “Çevre” Politikalarının Analizi

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.32, pp.65-92, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Yaşam Kalitesi Kavramı: Bursa Kenti Üzerine Bir Saha Araştırması"

Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, no.8, pp.45-64, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

"Bursa’nın Kentsel Yaşam Kalitesinin Faktör Analizi ve Sıralı Lojistik Regresyon İle İncelenmesi"

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,, no.11, pp.100-132, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

6360 SAYILI KANUNUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, no.10, pp.93-106, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Biga Belediyesi Örneği"

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.104-105

Türkiye’de Yerel Yönetimlerde E-Devlet Olgusu; Nilüfer Belediyesi E-Belediyecilik Uygulamaları

9. Kamu Yönetimi sempozyumu (KAYSEM), Malatya, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.5-15

"-Çevre Sorunlarına Çözüm Olarak Alternatif Bir Bakış Açısı: Derin Ekoloji Yaklaşımı"

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.5-15

" İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçiş Projesinin Bursa'ya etkileri Üzerine Eleştirel Bir Bakış"

Cumhuriyet Döneminde Bursa'da Kentleşme Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.353-365

Üniversite sanayi işbirliğin de teknoparkların rolü Bursa Ulutek Örneği

ÜNİVERSİTE-SANAYİ ULUSAL KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 7 - 08 May 2009, pp.2

Books & Book Chapters

Covid-19 Pandemisinde Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Metodoloji, Araştırma ve Uygulama, Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN BUCKLEY, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.65-96, 2022 Sustainable Development

İstanbul'da Soylulaştırmanın Sosyo-Kültürel Etkileri: Poligon Mahallesi Örneği

in: Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel Gelişmeler, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.543-560, 2021 Creative Commons License

Yerel İklim Eylem Planlarında Derin Ekoloji Yaklaşımının İzleri: İstanbul ve İzmir Örneği

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-III, Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN,Dr.Öğr.Üyesi Gözde SUNAL, Editor, Gecekitaplığı, Ankara, pp.405-424, 2021

Dirençli Kentler Bağlamında Kentlerin Sürdürülebilir Dijital Dönüşümü

in: Yeni Eko-Tek Dünya Teknolojinin Son Sürümü, Emine Kef,Ezgi Kovancı, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.187-207, 2020

Afete Dirençli Kent Kapsamında Kentsel Dönüşüm Süreci

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Yüksel Akay, Editor, IVPE Yayınları, Belgrade, pp.736-757, 2020

Sürdürülebilir Kentler ve Kent Konseyleri: Çanakkale Kent Konseyi Örneği

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt II, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-14, 2020

Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik ve İyi Yönetişim

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş M.,Karatepe S.,Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.161-180, 2018 Sustainable Development