Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YÖNETİŞİM MERKEZLİ KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK KAVRAMINA BİR BAKIŞ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.75, pp.1240-1254, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ MİSYON BİLDİRİMLERİNİN İNOVASYON TEMELİNDE ANALİZİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.89-100, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

ÇANAKKALE BELEDİYESİNDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.64-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İNOVATİF EVRİM SARMALINDA ÜNİVERSİTE VİZYONLARININ MEVCUT DURUMU: NİTEL BİR ÇÖZÜMLEME

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.38, pp.3365-3374, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

YEREL YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER: YEREL YÖNETİMLERİN TANIMA VETANITMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.79-90, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

KIRIKKALE’DE E-DÖNÜŞÜM YAPILANMASININ BOYUTLARI: İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ

Sakarya İktisat Dergisi, vol.5, no.4, pp.20-36, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A Comparative Analysis Of The Changes In Local Service Delivery The Use Of Information Technology

International Journal of Management Sciences and Business Research, vol.4, no.2, pp.117-125, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

E-Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimler (Kırşehir Örneği)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.69-78, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.203-222, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sivil Toplum Kuruluşlarının Politika Belirleme Sürecindeki Rolü: TÜSİAD Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.36, pp.43-56, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Using the Model in England for Analzing the Future of Turkey’s Regional Development Agencies

British Journal of Humanities and Social Sciences, vol.3, no.1, pp.18-27, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The Legal Framework of Strategic Management Implementations in Public Institutions in Turkey

British Journal of Arts and Social Sciences, vol.3, no.2, pp.220-228, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

AVRUPA BİRLİĞİ BİLİŞİM POLİTİKASININ YEREL YANKISI: E-DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KONYA İL ÖZEL İDARESİ

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.162-182, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bilişim Teknolojileri Kullanımının Hizmet Sunumuna Etkileri: Konya İl Özel İdaresi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.16, no.2, pp.179-200, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri

Yönetim ve Ekonomi, pp.31-48, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Bilişim Sistemi Kurulumuna Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, pp.157-170, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.15, pp.553-568, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Demokratikleşme Sürecinin Düşünsel ve Tarihsel Temelleri

S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.9, pp.521-540, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Devlet Üniversitelerinin Misyon ve Vizyon Bildirimlerinde İnovasyon: NitelBir Analiz

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.58-68

Vizyon Bildirimlerinde İnovasyon: Türkiye’xxdeki Büyükşehir Belediyeleri Özelinde Bir Değerlendirme

II. International Conference on Creative and Innovative Approaches, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018

Right to Information in Turkey: Reflection of Openness and Transparency on Municipality Websites

III. International Rating Academy Congress: Applied Sciences, Lviv, Ukraine, 6 - 07 September 2018, pp.263-276

Dimensions Of E Transformation In Kırıkkale: The Case Of Special Provincial Administration

2. International Conference On The Changing World And Social Research, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.721-730

Applied Research on Change in Local Governments Based on Restructuring of Public Administration and Factors Entailing Change: Konya Metropolitan Municipality

International Conference On the Changing World and Social Research I, Viyana, Austria, 25 August - 28 September 2015, pp.125-126

E-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Kayseri İl Özel İdaresi

11. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, 27 - 30 November 2013, pp.1-12

Analysing the Human Resources Policy of Turkey’s Regional Development Agencies in Terms of Innovation Generation

Annual Conference on Innovations in Business and Management, Londrina, Brazil, 26 - 27 January 2011

Yükseköğretim Kurumlarında Etkinliğin Değerlendirilmesinde SWOT Analizi

6. International Knowledge, Economy and Management Congress, 26 - 28 December 2007, vol.1, pp.1971-1984

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

5. International Knowledge, Economy and Management Congress, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, vol.2, pp.329-339

Books & Book Chapters

Municipal Corporations and Municipal Entrepreneurship

in: Local Government a Turkish Perspective, Hamza Ateş, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.241-253, 2020

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ EKSENİNDE FAKÜLTE ÖĞRETİMPROGRAMLARININ ANALİZİ

in: İnovasyonun Kökenleri, Osman YILMAZ, Semih Serkant AKTUĞ, Serhat ERAT,, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.197-214, 2020

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİSIĞINMACILARA YÖNELİK ALGISI

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Türkan Erdoğan, Abidin Temizer, Ruhi İnan, Editor, IVPE Publication, Cetinje, pp.101-112, 2020

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESELLEŞME ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Global Challenges in Development Finance and Education, İsmail Şiriner, Marcel Meciar, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.165-174, 2019

Türk Kamu Yönetiminde Temel Sorunlar

in: Türk Kamu Yönetimi, Hamza Ateş, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.137-167, 2019

Örgütsel Değişimin Sağlanmasında Değişim E lçisinin Rolü: Kamu YönetimindeYeniden Yapılanma Bağlamında Bir Değerlendirme

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Orhan Çoban, Serpil Ağcakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.59-72, 2019

STRATEJİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİR METAFOR ANALİZİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler 2019 / Haziran– Cilt 3, Doç. Dr. Sait Erdal DİNÇERDoç. Dr. Sinan SÖNMEZDr. Mustafa BOSTANCIDr. Ertan ÖZÇOBAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.93-104, 2019

Terihsel Perspektiften Türkiye’xxde İzlenen Sağlık Politikaları ve Sağlıkta Reform

in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Özge Uysal Şahin, Nilay Köleoğlu, Editor, Rating Academy Yayınları, pp.1-23, 2018

Türkiye’xxnin Avrupa Birliği’xxne Giriş Politikası

in: Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları, Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.709-733, 2018

Stratejik Yönetim Düşüncesinin Gelişimi ve Stratejik Düşüce Okulları

in: Stratejik Yönetim, Gülten Gümüştekin ve İsa İpçioğlu, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.89-115, 2014

Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımı: Kayseri İl Özel İdaresi Örneği

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya ve Abdullah Aydın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.24-48, 2013

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi

in: Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları Yapılar Sorunlar ve Çözüm Arayışlar, Mustafa Ökmen, Güven Şeker ve Fatih Yaman, Editor, Orion Yayınları, Ankara, pp.75-105, 2013

E-Dönüşüm Politikası Bağlamında İl Özelİdareleri’nin Kurumsal Yapılanmasının Analizi

in: Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyüp Günay İspir, Editor, TODAİE, Ankara, pp.489-514, 2013

İşletmelerde İsrafın Önlenmesi Sürecinde Yalın Yönetim Yaklaşımının

in: İsrafı Önleme Sempozyumu Makaleler, A. Selami Sargut, H. Kemal İlter, Editor, Başkent Üniversitesi, Ankara, pp.77-90, 2004