Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON PUBLIC DEBT

11. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2022, pp.475 Sustainable Development

Green Budgeting in OECD Countries

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II , Çanakkale, Turkey, 4 - 05 July 2022, pp.128-129 Sustainable Development

İyi Yönetişim ve Vergi Gelirleri

First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.404 Sustainable Development

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Saydamlık ve Mali Performans İlişkisi

Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.513-520

Vergi Kültürünün Vergiye Gönüllü Uyum Üzerindeki Etkisi

Second Sarejevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.171-180

Public Debt, Corruption and Economic Growth Relationship in OECD Countries

International Conference on Social Sciences and Humanities, Skopje, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.301-311 Sustainable Development

Türkiye`de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık

30. Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.149-169

Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Bütçe Saydamlığı

1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.42-54

Books & Book Chapters

Dünyada Covid-19 Gölgesinde Hesap Verebilirlik: Covid-19 Fonlarının Yönetimi

in: Prof.Dr. Güneri Akalın'a Armağan Kitabı Maliye Teorisi: Kuram ve Politika, Erdem Seçilmiş,Pelin Varol İyidoğan, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.53-71, 2022

Mahalli İdarelerde Bütçe Sürdürülebilirliği: Çanakkale Belediyesi Örneği

in: Çanakkale Bölgesinin Sosyo-Ekonomik YapısıI ve Bölgesel Kalkınma, Ercan Sarıdoğan,Cüneyt Kılıç,Özgür Topkaya, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.190-203, 2022 Sustainable Development

OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisinde Oran-Gelir Paradoksu

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - II, Mustafa Mete,Cumhur Şahin, Editor, Serüven, İzmir, pp.245-259, 2022

Government Budgets and Human Rights: An Expenditure-Based Approach for OECD Countries

in: Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective, Emilia Alaverdov,Muhammad Waseem Bari, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.227-249, 2022

Türkiye'de Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği: Fourier Fonksiyonlu Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.95-111, 2021

How Does Fiscal Decentralization Affect Fiscal and Governance-Related Performance?: Evidence From OECD Countries by Dynamic Panel Data Analysis

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Cenay Babaoğlu,Elvettin Akman,Onur Kulaç, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.409-426, 2021 Sustainable Development

Smart Cities and Governance: Institutional, Fiscal, and Social Challenges for Turkey

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Cenay Babaoğlu,Elvettin Akman,Onur Kulaç, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.464-483, 2021 Sustainable Development

Türkiye'de Devlet Bütçesinin Saydamlığı: Teori, Mevzuat ve Uygulama

in: Türkiye'nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi Usuller, Esaslar ve Uygulamalar, Duran Bülbül ve Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.349-376, 2020