Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sırrı Giridi’nin Rüyetullah Literatüründe Optik Teorisi

Sahnı Seman’xxdan Darülfünuna Osmanlı’xxda İlim ve Kültür Hayatı, 20 - 22 December 2018

“Müeyyedzade el-Amâsî ve Cüz Risalesi”

Uluslar arası Amasya Alimleri Sempozyumu, 21 - 23 April 2017

”Nazarî Disiplinlerin Birleşme Noktasında Dâvûd-i Kayserî’nin Fizik Teorisi”

Osmanlıda İlm-i Tasavvuf Uluslararası Sempozyum, 8 - 10 December 2017

”Kelam İlminde İrade Eğitimi ve Beslenme”

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Sempozyumu, 30 October 2015

“Osmanlıda Kozmoloji Tartışmaları: İbn Kemâl’in Tafra Risalesi Bağlamında Bir İnceleme”

Uluslar arası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, 18 - 19 October 2017

”Mustafa sabri Efendinin Modern Bilim ve Ateizm Eleştirisi”

Mustafa Sabri Efendinin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı Uluslararası Çalıştayı, 08 August 2017

Kelâm da İrade Eğitimi

Uluslar arası Helal Gıda Konferansı, İstanbul, Turkey, 30 October - 31 December 2015

İslam Aile Ahlakı Literatüründe Kadın Algısı Ahlâk ı Alâî Bağlamında Bir İnceleme

Uluslar arası Kadın Araştırmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015

İbn Hazm el Endelûsî nin Akdeniz in Medeniyetleşme Sürecine Olan Katkıları

İnternatıonal Conference on Islamic Civilization in Mediterrenian, NİCOSİA, 1 - 04 December 2010

Helal Gıdanın İtikadi Boyutu

Uluslar arası 2. Helâl ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 10 November 2013

Bir İnanç Problemi Olarak Kişisel Gelişim Olgusu

Uluslararası Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu, Konya, Turkey, 6 - 08 May 2011

Things Are Known through their Opposites a Survey on the Reasons and Sources of Evil in Muslim Axiology

Perspectives on Evil and Human Wickedness", 14. Global Semposium, Lisboa, Portugal, 10 - 12 March 2013

The Causes of Environmental Issues and Ways of SolutionFrom An Islamic Perspective

2nd International Conference on Ecological Theology and Enviromental Ethics (ECOTHEE-2011), CHANIA, 1 June - 06 May 2011

Cizreli Bir Âlimden Âhirette Kurtuluş Reçeteleri İbnü l Cezerî ve ez Zehrü l fâih Adlı Eseri

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010

The Theory of I timad Resistance İn Islamic Thought in the Context of Religion Science Relationship

12th International Conference of ISSEI in Thought in Science and Fiction, Ankara, Turkey, 2 - 06 August 2010

Bir İsbât ı Vâcib Delili Olarak Ekolojik Denge Gaye ve Nizam Delilini Yeniden Anlamak

Uluslar arası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2008

Bağdat Mu tezilesi Kelâmcıları ve Dönemin Fikrî ve Siyasi Yapılanmasına Olan Etkileri

Uluslararası Bağdat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2008

Tasavvufta Ricâlü l gayb İnancı ve Halk İnancına Yansımaları

İslam Düşüncesinde Gayb Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 September 2003

Books & Book Chapters

İtikatta Orta Yol

Klasik Yayınları, 2016

Hasan-ı Basri

in: ELLİ MÜSLÜMAN DÜŞÜNÜR, Mustafa Tekin, Editor, Pınar Yayınları, İstanbul, pp.157-164, 2016

Nedensellik Kitabı

Klasik Yayınları, İstanbul, 2015

Fahreddin er-Razi’de Cevher-i Ferd ve Heyula-Suret Teorileri

in: İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er Razi, Ömer Türker-Osman Demir, Editor, İSAM Yayınları, pp.527-554, 2013

Episodes in the Encyclopedia