Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Office System in Turkish Public Administration: From e-State to Digital Transformation Office

AMME IDARESI DERGISI, vol.52, no.2, pp.149-172, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ŞEHİR HASTANELERİ’NİN GELİŞİMİ SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPISAL VE İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.4, pp.1-28, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AMERİKAN YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU: 1873KRİZİ ÇERÇEVESİNDE WILSON VE TAYLORÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Alternatif Politika, vol.12, no.3, pp.644-672, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimlerde Reform: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Merkez Yerel İlişkilerinin Seyri

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.118-132, 2020 (Other Refereed National Journals)

FORDİZMDEN POST-FORDİZME GEÇİŞ SÜRECİNDE KURUMSALCILIĞIN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.22, pp.197-207, 2020 (Other Refereed National Journals)

MERKEZ-ÇEVRE İLİŞKİLERİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN ANLAMAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.4, pp.1123-1142, 2019 (Other Refereed National Journals)

BİR KAMU ÖRGÜTLENMESİ MODELİ OLARAKFON TİPİ YÖNETİM: TASARRUF MEVDUATISİGORTA FONU

YASAMA DERGİSİ, vol.40, no.2, pp.61-78, 2019 (Other Refereed National Journals)

İnterdisipliner Eğitim Politikası Üzerine Bir Değerlendirme: Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Eğitimi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.359-392, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003

Manas Journal of Social Studies, vol.8, no.2, pp.2010-2032, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN SAĞLIK POLİTİKALARININ ÜRETİLMESİNDEKİ ROLÜ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.88, no.88, pp.78-92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Hükümet Sisteminde Şeker PolitikalarınınSürdürülebilirliği: Yönetsel ve Siyasal Açıdan BirDeğerlendirme

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, vol.1, no.2, pp.45-65, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihsel Süreç İçinde Kamu Yönetimi Disiplinin Gelişimi

VAN YYÜ İİBF Dergisi, vol.3, no.5, pp.119-133, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme: Sağlık Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Kullanılması

SDÜ İİBF Dergisi, vol.22, pp.1533-1542, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kanun Hükmünde Kararname ve Torba Kanunların Kamu Yönetimine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, pp.415-425, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ ALANINDA YAŞANAN REFORM PRATİKLERİNİN AMME İDARESİ DERGİSİ ÜZERİNDEN ANALİZİ (1968-2015)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1163-1180, 2017 (Other Refereed National Journals)

BİR POLİTİKA ALANI OLARAK ŞEKER VE ŞEKER PANCARI

Tarih Okulu Dergisi, vol.4, no.28, pp.455-471, 2016 (Other Refereed National Journals)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NDAN KALKINMA BAKANLIĞI NA PLANLAMA ANLAYIŞINDA YAŞAN DEĞİŞİM

The Journal of Social Sciences, vol.9, no.9, pp.410-422, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyo-Ekonomik Hayattaki Rolü Üzerine: Çanakkale Güç Birliği Platformu Derneği ve Güçlü Kadınlar

10th International Non-Governmental Organisations Conference (NGO’2019), Balıkesir, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.382-391

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİRKAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.404-405

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN UNUTULAN KOMŞUSU: KAMU YÖNETİM

KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ 16. ULUSLARARASI KAMUYÖNETİMİ FORUMU, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019, pp.212-213

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Bakanlıkların İşlevi

12. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.470-477

Türkiyede Kamu Sağlık Harcamalarının Özel Sektör Yatırımlarına Etkisi

7th International Conference on Business Administration (ICBA), Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.278-281

Kanun Hükmünde Kararname ve Torba Kanunların Kamu Yönetimine Etkileri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSTESİ KAYFOR 14, Van, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.55

YEREL YÖNETİMLERİN YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ SORUNU YENİBÖLGECİLİK BAĞLAMINDA 6360 SAYILI KANUN

KAYSEM 10 BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE İL YÖNETİMİNİN YENİ YÜZÜ, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.192-210

Çevre Mültecileri ve Akdeniz de Çevresel Güvenliğe Etkisi

Uluslararası Akdeniz’xxde Çevresel Güvenlik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 February 2016, pp.101-121

Akdeniz de Çevresel Güvenlik ve Süveyş Kanalına Etkisi

Uluslararası Akdeniz’xxde Çevresel Güvenlik Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 February 2016, pp.296-323

Yönetsel Merkezileşmeden Siyasal Merkezileşmeye Vali ve Belediye Başkanı

KAYFOR13XIII. Kamu Yönetimi Forumu KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN ROTASI, ETKİLERİ VE SORUNLARI, Konya, Turkey, 12 - 17 October 2015

Books & Book Chapters

Peter F. Drucker Ve Çağdaş Yönetim Bilimlerine Katkısı

in: Dünden Bugüne Kamu Yönetimi Düşünürleri, Ateş, Hamza, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.323-350, 2021

Türkiye’de Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma

in: Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Yaman Murat, Çakır Erkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.25-43, 2020

Turkey’s Ombudsman Institution as a Control Mechanism for the Effectiveness of Public Administration

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Babaoğlu Cenay Akman Elvettin Kulaç Onur, Editor, IGI Global, pp.52-71, 2020

Sağlık Bilişimi, Sağlıkta Yeni Teknolojik Uygulamalar ve Kamu Politikaları

in: TEKNOLOJİ VE KAMU POLİTİKALARI, Yıldız Mete Babaoğlu Cenay, Editor, Gazi Kitabevi, pp.233-260, 2020

An Evaluation on the Neo-WeberianState Theory

in: From Efficiency Discussions to Democracy in Public Administration, Kadir Caner Doğan, Ömer Uğur, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.61-78, 2020

GÜNEY KORE’DEN LATİN AMERİKA’YA DÜNYADA SAĞLIK POLİTİKALARININ OLUŞUMU: BLUEPRINT MODELİ

in: TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ, Avaner Tekin, Fedai Recep, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.129-152, 2019

Türkiye'de Sağlık Politikalarında Dönüşüm

in: Kamu Politikası Analizi Türkiye Uygulamaları, Cenay Babaoğlu,Elvettin Akman, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.513-558, 2018

Kamunun Yönetiminde Artan Merkez Etkisi

in: AKP Nasıl Yönetti 2002-2015, Övgün B., Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.163-203, 2015