Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Role of Economic Policies in the Emergence of Stagflation and Solution Proposals

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), vol.07, no.03, pp.39-49, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neuroeconomics, Decision-Making Behavior under Risk and Uncertainty

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences / Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.07, no.03, pp.25-38, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Financial Literacy Education on Financial Literacy of Secondary School Students

IBAD Journal of Social Sciences / IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.411-432, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Relationship Between Financial Depth and Current Account Deficit in Turkey

International Journal of Management Economics and Business, vol.13, no.3, pp.1-10, 2017 (International Refereed University Journal)

The Credit Cycle and the Business Cycle in the Economy of Turkey

Chinese Business Review, vol.15, no.3, pp.123-131, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Banka Kredilerinde Ters Seçim ve Ahlaki Tehlike Etkisi

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, vol.16, pp.1-14, 2015 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Özel İşletme Kredilerinin Belirleyicileri

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.47, pp.287-297, 2015 (International Refereed University Journal)

Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye'de Banka Kredi Kanalı

Bankacılar Dergisi, pp.71-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

Pasif Finans İlkesinin Türk Bankacılık Sektörü Açısından Geçerliliğinin İktisadi Bir Analizi

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.36, pp.1-16, 2013 (International Refereed University Journal)

An Empirical Analysis of the Relationships Between Asymmetric Information, Bank Loans and the Real Sector

Gaziantep University Journal of Social Sciences, pp.1248-1274, 2012 (International Refereed University Journal)

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol.16, no.1, pp.207-225, 2009 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Stagflation and Monetary Policy

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.136-137

The Role of Economic Policies in the Emergence of Stagflation and Solution Proposals

XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 29 - 30 May 2021, pp.1371

Neuroeconomics, Decision-Making Behavior under Risk and Uncertainty

XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 29 - 30 May 2021, pp.1370-1371

Ortaöğretim Çağındaki Gençlerde Finansal Okuryazarlık ve Finansal Eğitimin Etkileri

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020, pp.140

The Relationship between External Debt and Economic Growth: The Case of Turkey

9. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 2 - 04 May 2019, pp.82

The Validity of Okun’s Law, Case of Turkey

International Congresson Political Economic and Social Studies, Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.56

Bütçe Açığı ve Cari Açık Arasındaki İlişkinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1293

Determinants of Private Savings in Turkey

ICPESS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.49

Türkiye’de Finansal Derinlik ve Cari Açık İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1385-1392

The Credıt Cycle and the Busıness Cycle in the Economy of Turkey

SOCIOINT-International Conference on Social Sciences and Humanities, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2014, pp.442-449

Books & Book Chapters

The Relationship Between External Debt and Economic Growth:The Case of Turkey

in: CurrentDebates in Economic Growth&Public Finance&Game Theory Studies, Çağlar, Ü., Şimşek, H., Şiriner, İ., Editor, Ijopec, İstanbul, pp.79-91, 2019

Developments in Turkey’s Housing Market: Analysis of the Housing Bubble Risk

in: Social Sciences Research in the Globalizing World, Rusev, M., Stratus, E., Avcıkurt, C., Soykan, A., Parlak, B., Editor, Sofia University, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.804-825, 2018

An Overview of Private Savings in Turkey in terms of Consumer Loans and Household Debts

in: Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA , Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV ,Jaras G. BERDENOV, Editor, Sofia St. Kliment Ohridski Üniversitesi, Sofija, pp.357-374, 2017