Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Halas Romanında Millî Mücadele Sürecinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.53, pp.82-101, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Vignette Tekniği ile Kullanımı: C1 Örneği

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.11, no.1, pp.206-218, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

An International Student Learning Turkish Through Cultural Interaction: A Narrative Research

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.2, no.16, pp.59-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türk romanında (1923-1938) yabancı okullardaki misyoner eğitim faaliyetlerinin değerler eğitimi bağlamında incelenmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.395-408, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

AMERİKAN KOLEJLERİNİN EĞİTİM ANLAYIŞI VE TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KOLEJLİ NEREYE ROMANI ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.162-176, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

BİR SÜRGÜN ROMANINDA YAŞANAN MEDENİYET KRİZİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.24, pp.399-424, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

"Ka-" Fiiline Gelen Üçüncü Sesin Anlam Özellikleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.15-30, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE iLiŞKİN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.13, pp.164-176, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tömerler ve Akademik Başarı

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.5, no.3, pp.213-224, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu ve Batı Toplumlarındaki Sosyolojik Ve Kültürel Yapının Edebi Anlatılardaki Yeri

8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Özet Bildiriler Kitabı, Kahramanmaraş, Turkey, 23 September 2022, pp.30

Corona Virüsünün Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Yaşantılarına Etkileri

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 5 - 06 December 2020

Tıp Fakültelerinde ve Sağlık YüksekokullarındaÖğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin BaşarılarınıEtkileyen Dil ve Kültür Faktörleri

4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 2018, Erzurum, Turkey, 8 - 09 December 2018, pp.311-320

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL AİLELERİNİN ÖĞRENİME ETKİSİ

III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 22 October 2017, pp.175-189

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN ÖNEMİ

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.142

FATMA BARBAROSOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE ÇOKLU TOPLUMSAL ROLLER ÜSTLENEN KADIN KARAKTERLER VE ÇOCUK EĞİTİMİNE KATKILARI

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.128

MODERNLEŞME VE MODA BAĞLAMINDA FATMABARBAROSOĞLU’NUN HİKAYELERİ

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.366

İslami Edebiyatın Dergiler ve Romanlar Üzerinde Gelişimi ve Karakter Eğitimine Katkıları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.368

Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Yaptıkları Yazım Yanlışları

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.789

Yeni Okuryazarlıklarda Kavram Kargaşaları

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.790

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.157-163 Creative Commons License

"-Ka" Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.374

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER'ler ve Akademik Başarı

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.368

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.357

Books & Book Chapters

Kütüphane Okuryazarlığı

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.135-148, 2022

Sanat Okuryazarlığı

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.167-180, 2022

Okuryazarlık Kavramının Değişimi ve Okuryazarlık Türleri

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Prof. Dr. Şehriban Koca,Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erten, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.303-318, 2021

ORTAOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

in: TÜRKÇE ÖĞRETMENİN REHBERİ: ÖĞRETİM PROGRAMI, Nil Didem Şimşek/ Serkan Aslan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.24-47, 2021

Girişimciliğin Ürün Tasarımı ve Üretim Boyutuna Yönelik Yeterliliklerin Durum Çalışmalarıyla Kazandırılması

in: Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasında Farklı Yaklaşımlar, Murat Tarhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Çanakkale, pp.215-238, 2021