Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hint İhtilalcilerinde Milliyetçilik ve Yol Göstericilik: Fıtrat'ın Rol Model Olan Kahramanların İncelenmesi

Jadıdlar Adabıy Merosınıng Merosınıng Manvavıy - Marıfıy Ahammıyatı Va Jamıyat Taraqqıyotıdagı Orını Mazısudagı Xalqaro Ilmıy Amalıy Anjuman Matertıalları, Fergana, Uzbekistan, 18 April 2024, pp.96-107

HÜRRİYET GAZETESİNDE CEDİTÇİLERİN ÜSLUBU

Holistence Publications, Taşkent, Uzbekistan, 19 January 2024, vol.1, pp.264-271

Ceditçilikte Dil ve Edebiyat Gayelerinin Uygulanışı ve Bir Karşılaştırma

JADIDCHILIK HARAKATI VA UNING TURKIY XALQLAR ADABIYOTIGA TA’SIRINI O‘RGANISH MUAMMOSI, Qashqadaryo (Qarshi), Uzbekistan, 13 - 14 October 2023 Creative Commons License

1918 YILINDA İSTANBUL (SABAH) VE TAŞKENT’TE (HÜRRİYET) YAYIMLANAN GÜNLÜK GAZETELERDEKİ YAZI DİLLERİNİN TÜRKÇECİLİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULEAD 2023 17th Internatıonal Congress On Research In Educatıon /7th Internatıonal Conferance On Research In Appıled Linguistics, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September 2023

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE CÜMLEDEN BAŞLANMALIDIR

ULEAD 2023 17th Internatıonal Congress On Research In Educatıon /7th Internatıonal Conferance On Research In Appıled Linguistics, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September 2023 Creative Commons License

TÜRK DİLİNDE KELİME TÜRETİMİNDE EKLERİN HAREKETLİ MERDİVEN TEORİSİ MODELİ İLE GÖSTERİMİ

ULEAD 2023 17th Internatıonal Congress On Research In Educatıon /7th Internatıonal Conferance On Research In Appıled Linguistics, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September 2023 Creative Commons License

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞLEVSEL DİL BİLGİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ: YAPIM EKLERİ ÖRNEĞİ

ULEAD 2023 17th Internatıonal Congress On Research In Educatıon /7th Internatıonal Conferance On Research In Appıled Linguistics, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September 2023 Creative Commons License

KONSTANTİNAPOLİS KELİMESİNİN YAPISI ÜZERİNE

ULEAD 2023 17th Internatıonal Congress On Research In Educatıon /7th Internatıonal Conferance On Research In Appıled Linguistics, Kahramanmaraş, Turkey, 28 September 2023

ÇEDİTÇİ FITRAT’IN DİL ANLAYIŞI VE DİL EKOLLERİNDEKİ YERİ

Ceditçilerin Eğitim Faaliyetleri: Fikirler, Hedefler, Görevler ve Bunların Türkistan'ın Gelişimine Katkıları, Toskent, Uzbekistan, 6 - 07 March 2023

Yunus Emrey'le Dil Düşünce Bİrliği

İncsos VII Karabağ-The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences Özet Kitapçığı, Baku, Azerbaijan, 02 June 2022, vol.1, pp.184

Türkçenin Dil Bilgisi Öğretiminde Öznellik Vurgusu

Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri- 3 Mart 2021-26 Mayıs 2021, Düzce, Turkey, 3 March - 25 May 2021, vol.1, pp.5-26

Kaşgarlı Mahmut'un Divan üLügat'it Türk'teki Sosyal Kişiliği

TÜRK DÜNYASININ MANEVİ LİDERLERİ SEMPOZYUMU, 2-3 Kasım 2021, İstanbul, İstanbul, Turkey, 02 November 2021

Dildeki Öznellik Nesnellik İlişkisinin Toplumsal Yapıya Yansıması

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020, vol.1

LEYLA KARAHAN’IN TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİKİTABININ FARKLI BASKILARINDA YAKLAŞIMLARINKARŞILAŞTIRILMASI

III. Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.701-718

PEYAMİ SAFA’NIN ÜSLUP ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

INCSOS V . ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, pp.521-534

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bengünün Alana Katkısı

XII. İnternational Congress of Educational Research, 25 - 28 April 2019, pp.347

Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi

İNCSOS V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, no.4, pp.77

DİL PEKİŞTİRME PROGRAMI HAKKINDA KIRGIZ AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.358

Peyami Safa'nın Üslup Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, vol.1, no.1, pp.92-101

KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’DEKİ STAJ DÖNEMLERİYLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.14

DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÜSLÛBA ETKİSİ

(İNCSOS IV)IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.35

Edilgen Çatılı Cümlelerin Nesirdeki Yeri

(İNSLET IV) IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, pp.91

ORTAOKUL YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE GÖRSEL OKURYAZARLIK BECERİSİ ETKİNLİKLERİNİN UYGULANMASI

II.ULUSLARARASI fARKINDALIK kONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 13 December 2018, vol.1, pp.913

TÜRKÇEYİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DURUMLARINDA GÖRÜLEN DİL PROBLEMLERİ

IV. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, Targovishte, Bulgaria, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.515-521

Edebiyat Eğitiminde Görsellerden Yararlanma

İNSLET IV: Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targoviç, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.493-514

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.906

Troia,Truva,Troya

IV.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, no.1, pp.440-452

Akademisyenlerin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir İnceleme

(İNSLET IV) IV. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Targu-Mures, Romania, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.92

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, vol.1, pp.246

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.157-163 Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.246

"-Ka" Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.374

Güneş Dil Teorisi ve Düşündürdükleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.376

TÜRKİSTAN’DA CEDETÇİLİK HAREKETİNİN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.II, no.1, pp.25

Türkçede Cümle Öğretiminde Ortaya Çıkan Sorunlar

11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Calal Abad, Kyrgyzstan, 10 - 16 June 2013, pp.701-708

Hüseyin Nihal Atsız’ın Hikâyelerinde, Milli Duygu Çerçevesinde Bir Milli Üslup Denemesi

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, vol.III, pp.126-131

YABANCI DİL VE KÜLTÜRLERİN SİYASİ AMAÇLARLATÜRKÇENİN CÜMLE YAPISINA ETKİSİ

II. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 May 2010, vol.1329

EĞİTİMDE MODEL OLUŞTURMADA DESTANLARIN ÖNEMİ

The First International Congress of EducationalResearch, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 March 2009, vol.1, pp.750-765

Özbekistan'da Alfabe Değişim Sürecinin Eğitim ve Kültüre Etkisi

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği- I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, no.1, pp.48-51

Kültür Dönüşümü ve Alfabe

Yeditepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 80. Yılında Harf İnkılabı Sempozyumu,, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2008, vol.1, pp.320-324

Yapım Eklerinin Anlam Merkezli Sınıflandırılmasına Dair

VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı,, Ankara, Turkey, 20 - 24 October 2008, pp.458-464

Edebiyatın Gelişimi ve Öğreniminde Üslûbun Önemi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.368-371

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Kültür ve Yöntem Boyutu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslar Arası Truva-Çanakale Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2002, pp.316-319

Yabancılar için Türkçenin Öğretimi ve Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri, Materyalleri, Tarihî Gelişimi ve Değerlendirilmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,II Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 May 2001, pp.58-62

Türkistanlı Fıtrat'ın Gözüyle Şark Siyaseti ve Şark Siyasetinde Çanakale'nin Yeri

Çanakale Onekiz Mart Üniversitesi, 85. Yılında Atatürk ve Çanakkale Savaşları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 24 March 2000, pp.18-28

Yabancı Dil Olarak Rus Yazarlı Türkçe Eserlerin Türkçe Öğretimindeki Yeri

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.906-916

Books & Book Chapters

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ BEBGÜ'DE (B1)İSİM FİİLİN ÖĞRETİLMESİ

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI-III-, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.81-106, 2023

Atasözleri Üzerinden Öznellik Nesnellik Algısı

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları - VI -, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.43-58, 2023

BEngü A-1 Materyalinin Konuşma Metinlerinde Bulunan Türk Kültür Öğelerinin İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -V-, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.137-150, 2023

BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRMENİN ORTAOKUL 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ-NİN YAZMA BECERİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİARINA ETKİSİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI -IV, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.199-232, 2023

Dilin Nesnellik Öznellik Özelliği Çerçevesinde Mavisel Yener'in "Mustafa Kemal'in Kayıp Seslerinin İzinde" Adlı Romanının İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları- VI -, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.27-42, 2023

YAPIM EKLERİNİN ANLAM MERKEZLİ SINIFLANDIRILMASI VE ANLAM HAVUZLARI

in: CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRKÇEMİZ, Solak, Ömer. Coşkun, İbrahim, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.333-354, 2023

"BUSUU:YABANCI DİL ÖĞREN" DİJİTAL UYGULAMASINDAKİ ŞAHIS ZAMİRLARININ ÖĞRETİM UYGUNLUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI -IV-, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.51-76, 2023

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ KURALLARININ TÜRKÜLER ARACILIĞIYLA PEKİŞTİRİLMESİ

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARI -III-, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.107-120, 2023

IRK BİTİG KİTABININ METİN DİL BİLİMİNDE METİN MERKEZLİ ÖLÇÜTLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI -IV, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.233-249, 2023

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimim Ana Dilin Yapısındaki Düşünce Genetiğinin Öznelliğe Etkisi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -V-, Fatih KANA - Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.151-170, 2023

Yunus Emre'yle Yabancılara ve Soydaşlara Türkçe Öğretimi

in: Edebi Metinler ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Prof.Dr.Dinçay Köksal, Öğr. Gör. Gamze Bulgan, Editor, Nobel, Ankara, pp.183-208, 2023

Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Platformları Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -II-, DR. Öğr. Üyesi Fatih Kana, Doç.Dr.Hulusi Geçgel, Editor, Holistence, Çanakkale, pp.115-136, 2022

Adada Yaşayan Çocukların Dil becerilerinin Gelişimi Sürecinde Karşılaştığı Zorluklar

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -II-, DR. Öğr. Üyesi Fatih Kana, Doç.Dr.Hulusi Geçgel, Editor, Holistence, Çanakkale, pp.165-180, 2022

Behiç Ak'ın Havada Asılı KalanTop Eserinin 21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesinde İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -I-, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, http//:Holistence Puplications, İstanbul, pp.89-124, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Seti BengübA1 Kurunda Dil Bilgisi Öğretiminin Sezdirmeci Yaklaşıma Uygunluğunun Değerlendirilmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -III-, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence poplications, Çanakkale, pp.145-156, 2022

Yunus Emre Enstitüsü Anadolu Hikayeleri Dizisi A1-A2 Hikaye Seti Örneğinin Değerlendirilmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları -III-, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence poplications, Çanakkale, pp.169-184, 2022

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum Setinde Dil Bilgisi Öğretimimin Derğerlendirilmesi

in: Türkçe eğitimi Araştırmaları -I-, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistic Communications , İstanbul, pp.201-2014, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe eğitimi Araştırmaları -II-, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Holistence poblications, Çanakkale, pp.69-92, 2022

Türk Düşünce Sistemine Uygun Dil Öğretimi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Prof.Dr.Dinçay Köksal,Doç.Dr. Ömer Kökhan Ulum,Dr.Öğr. Üyes,Eda Duruk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.177-184, 2021

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS MATERYALİ: “BENGÜ” VE KONUŞMA METİNLERİNDE SARMAL YAKLAŞIM

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ -Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, Dr. Öğr.Üyesi Fatih KANA, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.232-251, 2021

Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü Lügat'it Türk'teki Sosyal Kişiliği

in: Türk Dünyasının Manevi Liderleri, Prof.Dr.Okan YEŞİLOT- Dr. Bihter Gürışık Köksal, Editor, YEDİSU, İstanbul, pp.79-124, 2021

UZAKTAN EĞİTİM TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM, Fatih KANA,Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.223-266, 2021

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİJİTAL GÖNÜŞÜM, Fatih KANA, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.411-454, 2021

"ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA" ADLI ESERDEKİ EĞİTSEL İLETİLER

in: TÜRKEÇ ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KAULLANIMI, Fatih KANA,Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.161-182, 2021

AK MEZAR (AQMAZAR) HİKAYESİNİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

in: Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine İncelemeler, Doç.Dr.Hulusi Geçgel, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.191-224, 2021

"PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI" ROMANININ KORA ŞEMASINA GÖRE ANALİZİ

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KULLANIMI, Fatih KANA,Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.43-70, 2021

ETKİLEŞİMLİ KİTAPLARDA YER ALAN TÜRKÇE ÇALIŞMA SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM, DR. Öğr. Üyesi Fatih KANA- Doç.Dr.Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, İstanbul, pp.267-298, 2021

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARINION EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, Fatih Kana, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.13-63, 2021

Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü Lügat'it Türk'teki Sosyal Kişiliği

in: TÜRK DÜNYASININ MANEVİ LİDERLERİ, Okan Yeşilot, Bihter Gürışık Köksal, Editor, YEDİSU, İstanbul, pp.79-124, 2021

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL YAZMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİJİTAL GÖNÜŞÜM, Fatih KANA, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.411-454, 2021

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS MATERYALİ: “BENGÜ” VE KONUŞMA METİNLERİNDE SARMAL YAKLAŞIM

in: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ -Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, Dr. Öğr.Üyesi Fatih KANA, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.232-251, 2021

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININEĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİ İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, Fatih KANA, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.13-63, 2021

ETKİLEŞİMLİ KİTAPLARDA YER ALAN TÜRKÇE ÇALIŞMA SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.267-297, 2021

Türk Düşünce Sistemine Uygun Dil Öğretimi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Prof.Dr.Dinçay Köksal, Doç.Dr. Ömer Kökhan Ulum, Dr.Öğr. Üyes, Eda Duruk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.177-184, 2021

AK MEZAR (AQMAZAR) HİKAYESİNİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

in: Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine İncelemeler, Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.191-224, 2021

"ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HARİKA" ADLI ESERDEKİ EĞİTSEL İLETİLER

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KULLANIMI, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.161-182, 2021

"PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI" ROMANININ KORA ŞEMASINA GÖRE ANALİZİ

in: TÜRKEÇ ÖĞRETİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KAULLANIMI, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.43-70, 2021

UZAKTAN EĞİTİM TÜRKÇE DERSİNDE KULLANILAN OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM, Fatih KANA, Hulusi GEÇGEL, Editor, Paradigma akademi, Çanakkale, pp.223-266, 2021

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü B1

Babir Academy Publishing, İstanbul, 2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bengü B2

Babir Academy Puplishing, İstanbul, 2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi BENGÜ C1

Babir- Academy Puplishing, İstanbul, 2020

Fıtrat ve Ceditçilik

Hiperyayın, İstanbul, 2019

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Bengü A1

Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını, Çanakkale, 2018

Nesir ve Uslup

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2006

Fıtrat ve Eserleri

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997

Metrics

Publication

144

Citiation (TrDizin)

9

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

32

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals