Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Geometric Location Change on Earthquake Parameters

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.168-174

ATTENUATION CHARACTERISTICS OF SW ANATOLIA AND CRUSTAL QUALITY FACTOR

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), 6 - 08 November 2019

GB Anadolu’nun Soğrulma Karakteri ve Kabuksal Kalite Faktörü

International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019), Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.161-167

BIGA YARIMADASI GÜNCEL DEPREMLERİ FAYLANMA KARAKTERLERİ VE SİSMOTEKTONİK DEĞERLENDİRMESİ

. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019, pp.1-8

Biga Yarımadası Güncel Depremleri Faylanma Karakterleri ve Sismotektonik Değerlendirmesi

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

Monitoring of Recent Earthquake Activity of AyvacıkBiga Peninsula by Local Seismic Network

IESKO 2019Special Symposium for the 20th Anniversary of Kocaeli and Düzce Earthquakes, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019

Ayvacık-Biga Yarımadası Deprem Etkinliğinin Yerel Sismik Ağ ile İzlenmesi

VI. Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.855-858

SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK BETONARME YAPILARDA ZEMİN SINIFININ ETKİSİ

1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 28 - 29 December 2018

Süneklilik Düzeyi Yüksek Betonarme Yapılarda Zemin Sınıfının Etkisi

1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.436-442

Karlıova (Bingöl) Üçlü Birleşim Noktasında Spektral Kaynak Parametreleri

1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.448-453

Van ve Yakın Civarında Cisim Dalgalarının Frekans Bağımlı Soğrulma Fonksiyonları

1. Uluslararası Anadolu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.443-447

Shallow Engineering Seismic Parameters At LandslideProne Areas and Its Evaluations: A Case Study From Canakkale

New Trends in Geophysics and Engineering 2018, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.1-10

Uppermost Crustal Structure of SW Bıga Penınsula by Local Earthquake Tomography

New Trends in Geophysics and Engineering 2018, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.1-10

2017 Ayvacık Depremleri ve Kaynak Parametrelerinin Bölgesel ve Geçici Sismik Ağ Verisi ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018, pp.402-405

2017 AYVACIK DEPREMLERİ ve KAYNAK PARAMETRELERİNİN BÖLGESEL ve GEÇİCİ SİSMİK AĞ VERİSİ İLE BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018, pp.10-14

EVALUATION OF AYVACIK EARTHQUAKES and SOURCE PARAMETERS by NATIONAL and TEMPORARY SEISMIC NETWORKS

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 May - 01 June 2018

Kuvaterner Jeomorfolojisi Çalışmalarında Elektrik Özdirenç Ölçümlerin Önemi

International Symposium on Geomorphology, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.542-543

Akhisar (Manisa) Dolaylarında Gerçekleşen Yerel Depremlerin Spektral Kaynak Parametrelerinin Hesaplanması

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Ayvacık Deprem Etkinliği Gözlemleri ve İlksel Değerlendirmeleri

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Nemrut Krater Gölü ve Çevresinin Uluslararası Jeopark Ağına Katılımı

Al-Farabi 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.249-250

Karadeniz’xxin MIS 6 ve MIS 5 Evrelerindeki Seviyesi Hakkında: Fosil Kumul ve Çimentolanmış Kokina Bulguları, Şile, İstanbul.

IV.Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 15-17 Ekim 2015, Samsun, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.2-3

New evidence for a possible Late Holocene tsunami in SW Marmara Sea, Southern Marmara Archipelago, NW Turkey.

From the Caspian to Mediterranean: Envionmental Change and Human Response during the Quaternary, IGCP 610" First Plenary Conference and Field Trip, TİFLİS, Georgia, 12 - 19 October 2013, pp.42

Bozcaada Batı Kesiminde Kumul Gelişimi

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.8-10

Çıldır Gölü ve çevresinin fiziki coğrafyası: Jeomorfolojik gözlemler ve araştırma potansiyelleri.

13. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Uluslararası Açıklar Şöleni, 4-8 Temmuz 2012, Çıldır-Ardahan, Ardahan, Turkey, 4 - 08 July 2012, pp.57-64

İstanbul-Şile (KB-Türkiye) Eolinitlerinin Yüzey Altı Geometrisinin Elektrik Özdirenç Tomografi Tekniği İle Belirlenmesi.

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s: 210-211, 2-6 Nisan 2012, MTA, Ankara., Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2012, vol.210

Simav depreminin sismotektonik anlamı

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 1 - 04 April 2012, pp.12

Simav Ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.25-29

Şile batısında bir Pleistosen kıyı kumulu istifi: jeomorfolojik ve jeofiziksel açıdan ilk sonuçlar

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Turkey, 1 - 10 September 2011, pp.91-92

Characterization of site effects in urban area of Canakkale Turkey

European Geosciences Union General Assembly (EGU) 2010, Vieana, Austria, 2 - 07 May 2010

Batı Marmara Bölgesi Zemin Büyütmeleri

International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009, pp.231

Batı Marmara Bölgesi Zemin Büyütmeleri

Uluslararası Deprem Sempozyumu. Kocaeli2009, Turkey, 1 - 04 August 2009, pp.231

Non-Linear Inversion Of Residual Self-Potential Anomalies With Variable Shape Factor

International Earthquake Symposium Kocaeli2009, Turkey, 1 - 04 August 2009, pp.54

Jeofizik Yöntemlerin Yöntemlerin Adli Araştırmalarda Kullanımı: Elektrik Özdirenç Tomografi Uygulaması, Terzioğlu Kampusü, Çanakkale

Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (GARS 2008), İzmir, Turkey, 1 - 04 April 2008, pp.133-136 Sustainable Development

Jeofizik Ve Jeolojik Çalışmalarla Yeraltı Suyu Araştırması, İntepe-Çanakkale

SDÜ 15.yıl Mühendislik ve Mimarlık Sempozyumu, ISPARTA, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.23-37

Microtremor and Resistivity Studies for Evaluating Ground Conditions in Çanakkale

13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2007, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.0-5

Electrical Resitivity Tomography Investigation At The Ancient Site Of Parion (Nortwest Turkey)

13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Near Surface 2007, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.0-5

Karst, Karstlaşma Ve Karstik Boşluklarının Yüzey Ölçümleri Ile Belirlenmesi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES07), Kocaeli, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.575-578

Çanakkale Şehir Merkezi Mikrobölgeleme Çalışması Ön Sonuçları

Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.7-8

Books & Book Chapters

Muş ili ve civarının depremselliği

in: Muş ili için doğal tehlike kaynakları, İskender Dölek, Editor, Yayın Evi, pp.134-157, 2016