Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EXPERIENCE, INSTRUCTION, AND SOCIAL ENVIRONMENT: FOURTH AND FIFTH GRADE STUDENTS' USE OF METAPHOR

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, no.6, pp.743-751, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of Primary School 4th-Grade Students' Local Literacy Levels (The Case of Canakkale Province)

Base for Electronic Educational Sciences, vol.2, no.1, pp.1-20, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Alternative Source of Development for Local Governments: Local Literacy

International Journal of Education & Literacy Studies, vol.9, no.1, pp.105-112, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul hayat bilgisi dersi kapsamında gerçekleştirilen lisansüstüeğitim tezlerine ilişkin bir inceleme

Çukurova Araştırmaları, vol.6, no.1, pp.85-108, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞER ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURD

Route Educational and Social Science Journal, vol.6, pp.636-658, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EMPATİ KAVRAMINA VE ÖĞRETİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERDEN BEKLENEN EMPATİK DAVRANIŞLA

Route Educational and Social Science Journal, vol.5, no.34, pp.759-771, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLKOKUL MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜEĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Journal of Theory and Practice in Education, vol.13, no.4, pp.693-714, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study of Determining Teacher Candidates’ Violence Perception

The International Journal of Educational Researchers, vol.8, no.2, pp.15-26, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış Açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.323-338, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Dersi Programını Uygulamaya Yönelik Öz-Yeterlik Algıları

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.18, no.2, pp.61-84, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Kazanımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Milli Eğitim Dergisi, vol.36, no.177, pp.153-165, 2008 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Bilgisayar Dersi Programının İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.19, pp.175-184, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.35-54, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı nın Değerlendirme Öğesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, vol.4, no.1, pp.133-147, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing Learning Style Inventory For Effective Instructional Design

Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.6, no.2, pp.15-22, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationships between Socio Cultural Characteristics and Cognitive Styles of Student Teachers in Turkey

International Journal of Educational Reform (IJER), vol.16, no.2, pp.218-225, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi I Dersine İlişkin Öz Yeterlik Algıları ve Bilişsel Tutumlarının Belirlenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.21, no.1, pp.15-32, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Program Değerlendirme Kavramı ve Türkiye de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.141-163, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayat Bilgisi Dersi Amaçlarının Demokratik Davranışların Kazandırılması Açısından İncelenmesi

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-13, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimin Bireyselleştirilmesine Yönelik Görüşleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.6, pp.113-124, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Yönetimler İçin Alternatif Gelişim Kaynağı: Yerel Okuryazarlık

I. Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2020

İlkokul Dönemine Hazırbulunuşluk Konusunda Gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim Tezlerine Yönelik Bir İnceleme

XIII: Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Turkey, 3 - 06 September 2020, vol.1, pp.79

İlkokullarda Gerçekleştirilen Öğrenci Kulübü Ve Toplum Hizmeti Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

ııı.Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.529-552

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARININ İÇ VE DIŞ YAPISALÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.633-638

Yerel Okuryazarlık Kavramı Konusunda Sınıf ÖğretmenlerininGörüşleri (Çanakkale ili örneği)

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.667-684

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Yerel Okuryazarlık

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1549-1554

Milli Eğitim Şuralarında İlköğretime İlişkin Alınan Kararların İncelenmesi

27. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1539-1548

Kalkınma Planlarında Temel Eğitime Yönelik AlınanKararların İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.751-756

Yaşamboyu Eğitim Kapsamında Çanakkale BoğazıTemizliğine Duyarlılık Konusunda Önerilen FOKUS Programı

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.728-732

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİNARKADAŞLIK DEĞERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.1, pp.189

İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Araştırmalara İlişkin Bir İnceleme

International Rating Academy Congress: QUEST FOR BEAUTY IN SCIENCE, CULTURE AND ARTS, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.257-271

2009 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 2017 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAM TASLAĞI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

7.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.214

İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4. ve 5. SINIF) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

7. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.206

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazmaya Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşleri

15.uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.1064-1077

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Kavramlarına İlişkin Görüşleri

VI.ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ "Eğitimde Kalite Güvencesi:Politikalar ve Yaklaşımlar", Rize, Turkey, 13 - 15 December 2016, pp.163

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

VIII.INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH "Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.106-120

Öğretmen adaylarının şiddet algılarını belirleme çalışması

VII. Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimler Araştırmaları Konferansı, BÜKREŞ, Romania, 11 - 13 June 2015

sınıf Öğretmeni Adaylarının Risk Kavramına Bakış açıları ve Risk Algılarının İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

İlkokuma Yazma Öğretiminde Başarıyı arttırma Programının Etkililiği Model OYÖBA

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

The effects of educational computer games on students' attitudes towards mathematics course and educational computer games

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.145-149 identifier identifier

Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007, vol.3, pp.504-509

İlköğretim Birinci Basamak 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi Derslerinde SınıfÖğretmenlerinin Deney Yöntemini Kullanma Durumları

Yeni Binyılın BasındaTürkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 September 2001, vol.1, pp.66-72

Books & Book Chapters

Yerel Okuryazarlık

Pegem Akademi, Ankara, 2019

Eğitimin Ekonomik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, KIRMIZI FATMA SUSAR, DUBAN NİL, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.203-232, 2017

Öğretimi Planlama

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri Etkinlik ve Plan Örnekleriyle Zenginleştirilmiş, Sibel Dal, Mücahit Köse, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ

in: 2016 MEB EĞİTİM KURUMLARIMÜDÜR YARDIMCILIĞI VE MÜDÜRBAŞYARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK, SÜLEYMAN KARACELİL, Editor, YEDİ İKLİM EĞİTİM BİLGİSAYAR YAYINCILIK, Ankara, pp.563-582, 2016

Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri

in: 2016 MEB EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI SINAVINA HAZIRLIK KİTABI, Süleyman Karacelil, Editor, YEDİ İKLİM EĞİTİM BİLGİSAYAR YAYINCILIK, Ankara, pp.513-539, 2016