Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evliliğin Asıl Maksadı ve Geçerliliğine Etkisi

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.20, no.2, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nazariyyetü’l-kazâi’ş-şerʻî hârice diyâri’l-İslâm te’sîlen ve tenzîlen, Sâlim Abdüsselâm eş-Şeyhî (İstanbul: Müntede’l-Ulemâ Yayınları, 2019)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.285-294, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Main Purpose of Marriage Contract and its Effect on the Validity of It

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.20, no.2, pp.605-650, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Suudi Arabistan’daki Mehir Uygulamalarına Dair Bir İnceleme

Kilitbahir, no.15, pp.229-294, 2019 (Other Refereed National Journals)

1917 TARİHLİ HUKŪK-I ÂİLE KARARNÂMESİ’NE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.312-363, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bedel Kaşılığında Boşanma ve Muhâlea Uygulamaları Suudi Arabistan da Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.42, pp.141-172, 2012 (Other Refereed National Journals)

Suudi Arabistan da Evlenme İşlemleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.40, pp.167-186, 2011 (Other Refereed National Journals)

İmam Şâfiî Bilâl Aybakan Kitap tanıtımı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.33, pp.252-256, 2007 (Other Refereed National Journals)

Günümüzdeki Mehir Uygulamaları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.259-270, 2006 (Other Refereed National Journals)

Fıkıh Usulcülerine Göre Yaygın Olarak Nakledilmesi Gereken Haberler

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.141-180, 2006 (Other Refereed National Journals)

Nâzûratü l hak fî farzıyyeti l ışâi ve in lem yeğıbi ş şafak Harun b Bahâüddîn el Mercânî Şihâbüddîn Kitap tanıtımı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.29, pp.243-249, 2005 (Other Refereed National Journals)

Hanefîlerin Kur an Sünnet Bütünlüğüne Yaklaşımı Üzerine

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.91-113, 2005 (Other Refereed National Journals)

Muhammed Zahid el Kevserî Hayatı Eserleri ve Fıkhî Görüşleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.313-330, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN (ö. 333/944) ÂYETLERDEN VE HADİSLERDEN TERS ANLAM (MEFHÛMÜ’xxL-MUHÂLEFE) ÇIKARILMASINA YAKLAŞIMI

Uluslararası İmam Matüridi ve Te’xxvilatü’xxl-Kur’xxan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.357-396

NASSI TAʻLÎL EDERKEN NASSIN HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRMEME İLKESİ

İSLAM VE YORUM II, Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.1, pp.171-195

Suudi Arabsitan da Mezhebe Bağlılık Resmi Uygulamalar Çerçevesinde Bir İnceleme

Uluslararası Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu, Karaman, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.121-155

Mehir

Uluslar Arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2004, pp.188-196

Books & Book Chapters

İmam Ahmed b. Hanbel’xxin Hayatı ve Günümüzde Hanbelilik

in: İmam Ahmed b. Hanbel ve Hanbelilik, , Editor, Plural Publications, KÖLN, pp.10-119, 2020

Suudi Arabistan ın Yargı Sistemi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014

Meşhur Sünnetin Dindeki Yeri

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.7-8, 2016