Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Zihinsel Dayanıklılık İle Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.117-128, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Emotionally Intelligent Coach Predict Better Communication Skills in Your Football Team?

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences - IJSETS, cilt.5, sa.1, ss.46-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Perceived Managerial Support of Coaches’ Organizational Commitment in Professional Football

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.3, ss.29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROSOSYAL VE ANTİSOSYAL DAVRANIŞ İLE SPORCU KİMLİĞİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SPOR VE PERFORMANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.9, sa.3, ss.147-161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prososyal ve Antisosyal Davranış ile Sporcu Kimliğinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.147-161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Yönetici Desteğinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: ProfesyonelFutbolcular Örneği

Uluslararası Spor, Egzersiz veAntrenman Bilimi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.188-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of football coaches STAI anxiety level on problem solving skill.

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.8, ss.14-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF FOOTBALL COACHES’ STAI ANXIETY LEVEL ON PROBLEM SOLVING SKILL

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.8, ss.14-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination the perspective of the football fans of passolig application

Journal of Health, Sport and Tourism, cilt.7, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does 12-week Latin dance training affect the self-confidence of the university students?

Journal of Educational Learning, cilt.5, sa.4, ss.159-164, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Does the perceived manager support affect on organizational commitment

International Journalof Academic Research, cilt.8, sa.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The examınatıon on the entertaıners admınıstrator features

journal of health, sport and tourism, cilt.6, sa.2, ss.5-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporda Duygusal Zekâ Envanteri nin Uyarlama Çalışması

International journal of sport, exercise & training science, cilt.1, sa.2, ss.83-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An analysis of leadership characteristics of search and rescue volunteers

Turkısh Journal of Sport and Exercise, cilt.17, sa.2, ss.60-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of emotional intelligence level teacher s self efficacy beliefs and general self efficacy beliefs of teachers

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences,, cilt.8, sa.2, ss.225-233, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of state trait anxiety levels of elite athletesaccording to some variables

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.16, sa.1, ss.4-7, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examınatıon of the relatıon between school of physical education and sport students approach to learning and studying and test anxiety

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences,, cilt.8, sa.1, ss.140-148, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examınatıon of The Relatıonshıp Between Occupatıonal Burnout and Job Satısfactıon of Professıonal Football Players

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences,, cilt.8, sa.1, ss.93-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the relationship between the emotional intelligence and professional burnout levels of teachers

Educational Research and Reviews, cilt.9, sa.1, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examınıng Psychologıcal Achıevements of The Famılıes of Chıldren Partıcıpatıng In Summer Sport Schools

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences,, cilt.7, sa.1, ss.41-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Gönüllülerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.290-297, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Teachers Level of Emotional İntelligence Some of The Demographic Variables for İnvestigation

Educational Research and Reviews, cilt.6, sa.13, ss.786-792, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Müşterilerinin Tatmin Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.31-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hotel Recreatıonal Actıvıtıes’ Impact on Tourısts’ Choıces of Holıday Sports

Cnopt Sport &Science, cilt.6, sa.2, ss.133-137, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor psikolojisinde güncel bir konu:Takım direnci

Dünya Spor Bilimleri KOngresi, Manisa, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.661-666

Spor Organizasyonlarında Gönüllü Motivasyonun Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.1

Spor Organizasyonlarında Gönüllü Motivasyonun Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.1

Polise karşı tutumda sportif etkinliklerin etkisinin incelenmesi

1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.25

Examination of voluntary motivation in terms of some demographic variables

9th international social sciences of sport congress, Çorum, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.28

Futbol antrenörleri kaygı düzeylerinin problem çözme becerileri üzerine etkisi

10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.36

Futbol antrenörleri kaygı düzeylerinin problem çözme becerileri üzerine etkisi

10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, ss.36

Examination of the resilience levels of the ahtletes in different branches

XIV. International Sports Science Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

Examination of the resilience levels of the ahtletes

14. International Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, ss.55

Futbol oynayan ve oynamayan 17-21 yaş arası bireylerin özgüven düzeylerinin karşılaştırılması

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2016, ss.78

Examination the perspective of the football fans of Passolig application.

ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.63

Examination the perspective of the football fans of Passolig application.

ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.63

Sporda Duygusal Zeka Envanterinin Uyarlama Çalışması

II. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.45

Elit atletlerin öz-yeterlik ve özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, ss.25

Elit atletlerin Özyeterlik ve özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, ss.81

Futbol oynayan ve oynamayan 17-21 yaş arası bireylerin özgüven düzeylerinin karşılaştırılması

ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, ss.24

The Relatıonshıp Between Problem Based Learnıng and Motıvated Strategıes for Learnıng A Study In School of Physıcal Educatıon and Sport

19th annual Congress of theEUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE2nd - 5th July 2014, Amsterdam – The Netherlands, Amsterdam, Hollanda, 2 - 05 Temmuz 2014

The relationship between problem based learning and motivated strategies for learning: a study in school of physical education and sport.

19th Annual Congress of the European College of Sport Scıence, Amsterdam, Hollanda, 2 - 05 Temmuz 2014, ss.45-47

Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri Öğretmen Yetkinlik İnançları Genel Öz Yeterlik İnançlarının ve İncelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2013

Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri, genel öz yeterlik inançları ve öğretmen yetkinlik inançları incelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.37

Spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin özgüven düzeylerinin karşılaştırılması.

II. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, Antalya., Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012, ss.41-42

Profesyonel futbolcuların mesleki tükenmişlik düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012, ss.39

Profesyonel futbolcuların mesleki tükenmişlik düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012, ss.39

The examination on the entertainers administrator features?

22.Tafisa Dünya Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2011, ss.103

The Teachers Level of Emotional İntelligence Some of Demographic Variables for İnvestigation Gaziantep Sample

III.Internatıonal Congress of Educatıonal Research, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

The teachers level of emotional intelligence some of demographic variables for investigation(Gaziantep Sample)

III.Internatıonal Congress of Educatıonal Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011, ss.15

The satisfactıon level of healthy life and sport center customer

11.th İnternational Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 Kasım - 12 Ekim 2010, ss.332-333

Formula 1 İstanbul park organizasyonunun işleyiş açısından incelenmesi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, ss.69

Türk-alman basınında amatör spor dallarının karşılaştırılması

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2009, ss.45

Hotel Recreatıonal Actıvıtıes Impact on Tourısts Choıces of Holıday Sports

Modern Sport and Sport For All” The XII İnternational Scientific Congress., Rusya, 3 - 05 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Sporda Duygusal Zeka

Spor Perfromansının Psikolojik Belirleyicileri, Ender Şene, Editör, Gece Akademi, ss.22-50, 2020

Beceri Öğreniminin Psikolojisi

Sportif Performansın Psikolojik Belirleyicileri, Ender Şenel, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.221-249, 2020

Spor Psikolojisinde Temel Kavramlar

Spor Bilimlerine Giriş ve Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Yavuz Taşkıran, Editör, Ergun, İzmir, ss.89-116, 2018

Spor Psikolojisinde Temel Kavramlar

Spor Bilimlerine Giriş ve Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Yavuz Taşkıran, Editör, Ergun Yayınevi, İzmir, ss.89-115, 2018

Physical education and sports

The scıence educatıon at the begınnıng of the 21st century ın Turkey, MortanK, Hristov İ, Strelovao, Kostova Z, Atasoy E., Editör, Sveti Kliment Ohridski Press, Sofya, ss.511-522, 2014

SPORT AND HEALTH SCIENCE

The Science and Education at the Beginning of the 21 st Century in Turkey, Kenan Mortan, Ilia Hristov, Olga Strelova, Zdravka Kostova, Emin Atasoy, Editör, St.Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, ss.511-522, 2014