Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An evaluation of teachers' views of primary school principals' practice of democratic values

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.36, sa.4, ss.483-491, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Critical thinking tendencies among teacher candidates

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, sa.1, ss.89-116, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan MetinlerinDeğerler Açısından İncelenmesi

International Journal of Innovative Approaches in Education, cilt.4, sa.4, ss.185-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.41, ss.134-158, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Opinions of Provincial Teacher Trainers of Support Training Room on Teacher Needs Regarding Special Talented Students

OSMANGAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Ekran Kullanım Süreleri ile AkademikErteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.314-325, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Derslerinin Yürütülmesinde Sosyal Ağların Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.26, ss.562-576, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Learning Strategies Taught To Teacher Candidates

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.12, sa.2, ss.62-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hakları Bağlamında Medyaya İlişkin Aile Görüşleri Çanakkale İli Örneği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.26, ss.1-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Views of Primary School Teachers Towards Lifelong Learning

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, sa.1, ss.337-350, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.343-358, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kariyer Planları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.253-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKUL 4 SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.1708-1728, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION ON MEDIA LITERACY BEHAVIORS OF TEACHER CANDIDATES EGE UNIVERSITY EXAMPLE

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN TEACHER EDUCATION, cilt.6, sa.2, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKUL 4 SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.106-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPECIAL FIELD COMPETENCIES OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES CANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY EXAMPLE

THE INTERNATIONAL JOURNAL OFEDUCATIONAL RESECHERS, cilt.6, sa.2, ss.32-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, sa.7, ss.116-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEĞERLER EĞİTİMİ SORUNSALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DURUM TESPİTİ

EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA DERGİSİ, cilt.11, sa.2, ss.374-397, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ROUTE EDUCATİONAL & SOCİAL SCİENCE JOURNAL, cilt.2, sa.2, ss.30-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.416-429, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.

Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.8, ss.2146-5177, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Okuryazarlığının Öğrencilerin Televizyon Dizilerini Algılamalarına Etkisi

Milli Eğitim Dergisi, cilt.205, ss.179-191, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.416-429, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Rate of Burnout of Elementary School Teachers and Elementary Mathematics Teachers

The International Journal of Educational Researchers, cilt.5, sa.1, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıllı Tahtaya Yönelik Öğretmen Tutumları Çanakkale İli Örneği

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.4, sa.4, ss.41-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Democratic Understandings and Behaviors of Primary Education and English Language Training Department

European Journal Research on Education, cilt.1, sa.1, ss.22-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Tükenmişliği İle Demokratik Okul Çevresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi ne Yönelik Görüşleri Çanakkale İli Örneği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.747-766, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying students learning style preferences regarding some variables in the EFL classroom The case of Turkey

International Journal of Progressive Education, cilt.6, sa.3, ss.51-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen değerler ve yeni eğitim paradigmasi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.89-102, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması

Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Meselemiz

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.86-99, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 1 kademedeki okul aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde Sosyal Becerilerin Gerçekleşme Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.41-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.7, ss.47-62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretimde teneffüsün yeri ve önemi

Eğitim Araştırmaları, cilt.9, ss.86-94, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında Değerler

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 06 Eylül 2020

Influence of Fathers on Children Development

Social Transformations in Contemporary Society, 7 - 08 Haziran 2018

“Qualitative Inquiry and Politics of Evidence in Turkey” Concluding Remarks

Fourteenth Internationel Congressof Qualitative Inquiry - 2018 University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois at Urbana - Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Mayıs 2018, ss.246-247

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGILARI

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Araştırma Sürecine Yönelik Görüşleri

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.299

Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Algıları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.250

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

The Ninth International Congress of Educational Research, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Toplumsal Değişme ve Eğitim

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.756-761

Primary School Teachers Views Towards Lifelong Learning

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry: Constructing a New Critical Qualitative Inquiry, 18 - 21 Mayıs 2016

Değer ve Eğitimi Sorunsalı Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014

Avrupa Birliği Bağlamında Öğretmen Adaylarının Aktif Vatandaşlık Düzeyleri

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.2442-2453

Üniversite Öğrencilerinin Küreselleşme ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi (ÇOMÜ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği)

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sosyal Girişimcilik, Demokratik Katılım ve Eğitim Araştırmaları Bildiriler Kitabı, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

İŞBİRLİĞİNE DAYALI YARATICILIK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYA YÖNELİK DURUMLAR

İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Genç, Salih Zeki, Editör, Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.79-100, 2021

Globalization in Higher Education (Turkey)

Bloomsbury Education and Childhood Studies, , Editör, Bloomsbury Publishing Plc, ss.1-4, 2019

Poverty in Childhood (Turkey)

Bloomsbury Education and Childhood Studies, Mustafa Yunus ERYAMAN, Editör, Bloomsbury Publishing, ss.1-6, 2019

Değerler: Temel Kavramlar

karakter ve değerler eğitimi, Prof Dr. Salih Zeki GENÇ, Doç Dr Adem BELDAĞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.3-15, 2019

Bilgi Toplumu ve Eğitim

Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması, Salih Zeki Genç, Editör, Pegem Akademi, 2017

ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, REMZİ KINCAL, Editör, GRAFİGER, 2017

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editör, Paradigma Akademi, ss.198-225, 2016

Bilim ve araştırma kavramları

Bilimsel araştırma yöntemleri, Remzi Kıncal, Editör, Nobel, Ankara, 2015

Birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenin yeterlilikleri

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, Çavuş Şahin, Editör, Pegem, 2015

Why Teacher Autonomy?

Multidisciplinary Perspectives on Education, Arslan H, Rata G Kocayörük E İçbay MA, Editör, Cambridge Scholars Aurelius Publishing, Newcastle, ss.307-314, 2014

EĞİTİMİN TARİHSEL TEMELLERİ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editör, PARADİGMA AKADEMİ, İstanbul, ss.67-94, 2013

Üniversite Öğrencilerinin Küreselleşme ile ilgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Prof Dr Sabahattin Zaim e Armağan, Salih Şimşek, Adem Uğur, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.171-184, 2012

A Comparative Evaluation of The Preservice Teacher s Perception of The EU and Democratic Values in Turkish German and Italian Universities

Cultural Diversity in the Clasroom: A European Comparison, Spinthourakis J. A., Lalor J., Berg W., Editör, Weisbaden: Verlag für Sozialwissenschafen, Berlin, ss.189-196, 2011

Learning Theories

Encyclopedia of Curriculum Studies, Craig Kridel, Editör, Sage Publications, ss.535-537, 2010

Bilim Tarihi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Yavaş Kıncal, Editör, NOBEL, 2010