Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examining Student Projects with Generalizability Theory

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.17, no.2, pp.69-78, 2021 (International Refereed University Journal)

Examination of University Personnel's Knowledge, Attitudes and Behaviors about Disaster Management: The Example of Çanakkale Onsekiz Mart University

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.9, no.16, pp.68-82, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Project-Based Learning Method in Teaching Programming in terms of Academic Achievement, Cognitive Load and Behavior Change

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.12, pp.276-294, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Preschool Instructional Materials: A Mixed Method Study with Many Facet Rasch and Nvivo

Acta Didactica Napocensia, vol.13, no.1, pp.164-182, 2020 (International Refereed University Journal)

An Investigation of Pre-Service Preschool Teachers' Projects Using The Many-Facet Rasch Model

International Journal of Progressive Educatio, vol.15, no.4, pp.157-173, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An examination of educational inputs with the data envelopment analysis: The example of ICILS 2013

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.3, pp.129-153, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Pre-Service Preschool Teachers’ Projects Using The Many-Facet Rasch Model

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.4, pp.157-173, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Rank-order Judgments Scaling to Determine Students' Evaluation Preferences

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.82, pp.63-80, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Study on the Development of an Attitude Scale Towards the Use of PowerPoint in Classroom

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, pp.1237-1246, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Development of an Attitude Scale towards the Use of PowerPoint in Classroom

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1237-1246, 2018 (International Refereed University Journal)

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.352-364, 2018 (Other Refereed National Journals)

Effects of Content Balancing and Item Selection Method on Ability Estimation in Computerized Adaptive Tests

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.69, pp.21-36, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYE UYARLANMIŞ TEST UYGULAMASINA VE KAĞIT KALEM TESTİNE KATILAN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of International Social Research, vol.9, no.42, pp.1270, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Computer Literacy Test as Computerized Adaptive Testing

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, no.2, pp.218-237, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Bilgisayar Okuryazarlığı Testinin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, no.2, pp.218-237, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterliklere ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, vol.46, no.2, pp.25-46, 2013 (Other Refereed National Journals)

Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu SBS Örneği

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.4, no.2, pp.76-101, 2013 (Other Refereed National Journals)

PISA 2009 Okuma Anketinde Türk Öğrencilerin Okuma ile İlgili Maddelere Verdikleri Yanıtların İncelenmesi

Siirt Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.14, no.3, pp.339-362, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrenci Projelerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeli İle Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

Öğrencilerin Değerlendirme Tercihlerinin Sıralama Yargılarına Göre Ölçeklenmesi

2. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Başarı Testinin Madde Tepki Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilmesi

2. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018

Veri Zarflama Yöntemi İle Eğitim Girdilerinin İncelenmesi: ICILS 2013 Örneği

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyum, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Türk Üniversiteleri Genel Sıralamasının Belirleyicilerinin Ağırlandırılarak İncelenmesi

II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017

PowerPoint Attitude Scale: Validity and Reliability Study

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 May 2017

Lisansüstü Eğitime Giriş Puanlarının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 May - 05 August 2016

Adaptation of Research Self efficacy Scale into Turkish Reliability and Validity

11. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 September 2016

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN YAZMA EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015

Madde Tepki Kuramına Göre Bir Test Geliştirme Çalışması Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Testi

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 31 May 2015, vol.1

Ortaokul Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Ankara, Turkey, 28 - 31 May 2015, vol.1

Teacher Education Students Academic Misconduct Behaviors

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 May 2015

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test ve Kağıt Kalem Testi Uygulamalarına Katılan Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kogresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 9 - 13 June 2014

Üniversite Öğrencilerinin Akış Deneyimlerinin İncelenmesi

22.Ulusal Eğitim Bilimleri kurultayı, Turkey, 5 - 07 September 2013

Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu SBS Örneği

22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 5 - 07 September 2013

PISA 2009 Okuma Anketinde Türk Öğrencilerin Okuma ile İlgili Maddelere Verdikleri Yanıtların İncelenmesi

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 June 2013, vol.1

Eğitim Fakültelerinin Akademik Kalitelerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 May 2009

The Expansion Process of Canakkale Onsekiz Mart University

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 May. 2009. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey, 1 - 03 May 2009

Books & Book Chapters

Örneklem Belirleme

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Kürşad Yılmaz, Recep Serkan Arık, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.102-126, 2019

Role of Research and Knowledge Creation in Higher Education (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and W. James Jacob (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Academic, London, 2019

Ölçme Aracı Geliştirme ve Uygulama Süreci

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Gübeş, N.Ö. ve Özberk, E.H., Editor, Lisans yayıncılık, İstanbul, pp.103-120, 2018

Adaptation of Research Self-efficacy Scale into Turkish: Reliability and Validity

in: Communication Media Researches, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Christian.Ruggiero, Editor, E-BWN, pp.569-580, 2017

Balkan Ülkelerinde PISA Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Göstergelere Ait Özelliklerin İncelenmesi: 2006-2015

in: Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Hikmet Asutay, Editor, Trakya Üniversitesi basım, Edirne, pp.453-464, 2017